Medlemshåndtering

Det er viktig å sørge for at gruppas medlemsliste er oppdatert til enhver tid. Inn- og utmeldinger samt endringer av kontaktinformasjon, enhetstilhørighet med mer skal gjøres i medlemssystemet.

Hvem gjør dette?

En person må ha ansvaret for at alle opplysninger rapporteres fortløpende. Det kan være gruppeleder eller en annen i gruppestyret, evt. den enkelte enhetsleder for sin enhet, en forelder eller andre gruppa har tillit til. Husk at denne oppgaven innebærer håndtering av personopplysninger. Det aller beste er om hvert enkelt medlem (eller deres foresatte) oppdaterer opplysningene selv. Da blir det riktig, og medlemmet har kontroll på hva som er lagret om dem.


Hva?
Alle endringer skal rapporteres:

 • Navneendring
 • Adresseendring
 • Telefonnumre (hjem, arbeid, mobil)
 • Fødselsdato
 • E-postadresse
 • Verv
 • Enhet
 • Bytte av gruppe
 • Endring av gruppekontingent
 • Vist politiattest uten merknader (gruppeleder må gjøre dette!)
 • Endring av rett til husstandsrabatt
 • Utmelding
 • Med mer…


Hvor?
Medlemssystemet finner du på https://min.speiding.no.

Innmelding: Gå til gruppesiden i medlemssystemet og fyll ut innmeldingsskjema med alle opplysninger om det nye medlemmet.

Endring av personinformasjon: Bruk Handlinger-knapp for å redigere kontaktinformasjon o.l.

Utmelding: Hvis et medlem slutter, må vedkommende meldes ut av speideren i medlemssystemet. Endre medlemsstatus fra aktiv til utmeldt. Dette kan du gjøre ved å bruke den grå Handlinger-knappen på medlemmets profil eller du kan melde ut flere av gangen på gruppesiden (Medlemmer/Administrere medlemmer).


Prøvemedlem:
Potensielle medlemmer som ønsker å teste ut speiding før de eventuelt begynner, kan meldes inn som prøvemedlem for en måned. Dette gjøres ved å sende en e-post til nsf@speiding.no med navn, adresse og fødselsdato på vedkommende, samt beskjed om at dette er en prøvespeider. Han eller hun må siden meldes inn hvis medlemskap blir aktuelt. Prøvemedlemmet er dekket av personskadeforsikringen i prøveperioden.
 

Tellende medlem:
Vi får statsstøtte fra fordelingsutvalget basert på antall tellende medlemmer (medlemmer under 26 år. Dette er definisjonen på tellende medlemmer fra fordelingsutvalget.

§ 6 Tellende medlem

Et tellende medlem har pr. 31. desember i grunnlagsåret frivillig og individuelt meldt seg inn i organisasjonen, er under fylte 26 år, står i medlemsregisteret, har betalt kontingent for grunnlagsåret, har adresse i Norge og har etter fylte 15 år fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen, jf. § 13 første ledd bokstav b. Medlemmer under 15 år kan være innmeldt av foresatt eller verge.


Medlemskontingent
Et medlem betaler kontingent til gruppe, krets og forbund (samt en del til korps for korpsmedlemmer). Medlemmet bekrefter medlemskapet sitt ved å betale kontingenten. Det gis husstandsrabatt fra tredje medlem i en husstand. Les mer om medlemskontingent. Dersom gruppa (eller andre) ønsker å dekke hele eller deler av kontingenten for et medlem, anbefaler vi at medlemmet selv betaler inn kontingenten, og deretter får beløpet refundert. Les mer om støtte til medlemskontingent for barn og unge i lavinntektsfamilier.


Forsikring
Norges speiderforbund har to ulike forsikringer for sine medlemmer: Kollektiv ulykkesforsikring for speiderne og ansvarsforsikring for virksomheten. Les mer om forsikringer. Forsikringen gjelder for betalende medlemmer.

Del saken