Om prosjektet Gruppe- og kretsutvikling

På denne siden kan du følge med på hva som skjer i prosjektet Gruppe- og kretsutvikling, og bidra med dine innspill, eksempler eller ideer. Her vil du finne aktuelle høringer og spørreundersøkelser og andre måter å bidra på. Siden blir oppdatert fortløpende med nyheter og funn i prosjektet.

Gruppe- og kretsutvikling handler om å skape bedre forhold for speidingen i Norge gjennom å drive med målrettet og systematisk utvikling av og støtte til speidergrupper. Dette kan bare oppnås gjennom et tett samarbeid mellom forbundet, kretser og korps, og bare hvis gruppene selv ønsker å utvikle seg.

I begynnelsen av prosjektet var det viktig å få kartlagt utfordringer og behov i organisasjonen, og spesielt på gruppenivå. Det er gjennomført flere spørreundersøkelser og samtaler, og temaet har vært diskutert på kretsleder- og korpssjefsamling, Lederløft o.l. Det er enkelte temaer som går igjen, og det er disse som har fått første prioritet i arbeidet.

Prosjektet har også begynt å jobbe med noen mer konkrete tiltak innen gruppe- og kretsutvikling, og noe er allerede klart til testing hos pilot- og testgrupper. Tiltakene som blir testet ut eller er allerede lansert, er:

Blant tiltakene som forventes å komme i løpet av året, er:

 • årsplan for programaktiviteter
 • nye/bedre hjelpesider for grupper, kretser og korps
 • gruppeoppdrag om å ta imot og ta vare på frivillige
 • gruppeoppdrag om overgang mellom enhetene
 • gruppeoppdrag om langtidsplanlegging og gruppas arbeidsplan
 • kretsoppdrag
 • del 2 av startpakken for oppstart og revitalisering av speidergrupper
 • nye funksjoner i Min speiding

Overgang til drift

Den aktive prosjektperioden har handlet i stor grad om å legge grunnlaget for å kunne drive med gruppe- og kretsutvikling i årene framover. Etter hvert vil prosjektet gå over i driftsfasen, og det er da det viktigste arbeidet med å støtte speidergruppene begynner. Forutsetninger for å lykkes med dette arbeidet er:

 • nok motiverte frivillige

 • utviklingstankegang som en standard tilnærming til framtidige utfordringer og oppgaver

 • langsiktig perspektiv

 • et støtteapparat som består av ansatte og frivillige på nasjonalt og regionalt nivå

 • delingskultur i organisasjonen – alle er gode på noe

Gruppe- og kretsutvikling i koronatiden

Vi ser at gruppe- og kretsutvikling er også et relevant tema i den vanskelig tiden vi er i nå. Skal man prioritere utviklingsoppgaver nå eller fokusere på å få hverdagen til å gå? Dette er et spørsmål gruppene og kretsene/korpsene må besvare selv. Men det er uansett viktig å tenke nytt og ha et langsiktig perspektiv.

Se svarene på gruppeundersøkelsen om koronatiltak og hjemmespeiding under Analyser og resultater av spørreundersøkelser. Korona var også et tema på vårens KL/KS, og resultatene av den interessante gruppediskusjonen kan dere finne på samme sted.

Mange av øvelsene som inngår i gruppeoppdragene Motivasjon og Roller og oppgavefordeling kan brukes også i denne situasjonen til å finne ut hvordan man kan håndtere den på en god måte. Nedenfor finner du aktuelle korona-tilpassede øvelser for kretser/korps (kan også brukes av grupper):

Øvelse - Motivasjon

Øvelse - Prioritering av oppgaver

Øvelse - håndtering av endringer

 

******************************************************************************

Det finnes selvfølgelig mange nyttige hjelpemidler fra før. Du kan se noen av de nyeste nedenfor.

Dette er gruppe- og kretsutvikling

På Speidertinget 2018 ble det vedtatt en arbeidsplan for 2019 og 2020. Ett av punktene i planen er å opprette et prosjekt for utvikling av grupper og kretser.
 
Løfte i flokk!
For at vi skal få best mulig utbytte av prosjektet, må alle deler av organisasjonen trekke i samme retning og bidra med innspill, ideer, behov og ressurser. 
 

Formålet med prosjektet er å bidra til:

 • en enklere speiderhverdag for lederne
 • bedre speiding
 • mer speiding

Håpet er at dette skal føre til:

 • Flere medlemmer som blir lenger
 • En bedre overgang mellom enhetene
 • Flere ledere
 • Nye speidergrupper
 • Enklere administrasjon
Organisering
Prosjektet er organisert i tråd med den vanlige prosjektmodellen som brukes på nasjonalt nivå i Norges speiderforbund. Prosjektorganisasjonen består av en styringsgruppe som foretar den overordnede styringen av prosjektet, en prosjektgruppe som planlegger tiltak og jobber med konkrete prosjektoppgaver, og et bredt og representativt utvalg av frivillige som bidrar med faglig kompetanse i diverse hørings-, pilot- og arbeidsgrupper. Denne organiseringen skal sikre god forankring i organisasjonen, effektiv fremdrift, relevante tiltak og kvalitetssikrede resultater.
 
Prosjektperioden er to år, og etter dette skal eventuelle nyvinninger og andre tiltak implementeres slik at de inngår i det daglige arbeidet og tilbudet i organisasjonen.
 
Fokusområder i prosjektet
Det er veldig mye man kan gjøre under paraplyen gruppe- og kretsutvikling. For å strukturere og avgrense arbeidet er det definert noen overordnede områder som vi skal fokusere på. En kort beskrivelse av disse kan du lese i de grønne fanene til høyre for denne.
 
Langvarig effekt
I de to årene hvor gruppe- og kretsutviklingsprosjektet skal pågå, vil det bli satt av både ekstra tid/menneskelige ressurser og ekstra midler til å jobbe med forskjellige tiltak. Dette betyr at det også vil bli mer ressurser til å hjelpe grupper og kretser, slik at de kan bruke mindre tid på administrative oppgaver og mer tid på god speiding.
 
Det er viktig å sikre at effekten av prosjekttiltakene blir langvarig, og at satsingen på gruppe- og kretsutvikling fortsetter også etter at selve prosjektet er avsluttet. Det er ønskelig at det også i årene framover skal dedikeres ressurser til dette, ikke bare på nasjonalt nivå, men også lokalt. Et effektivt støtteapparat og gode rutiner skal sikre at grupper, kretser og korps kan søke og få skreddersydd hjelp til å løse eventuelle utfordringer de har.

  For å vite hva det skal jobbes med videre, er det nødvendig å kartlegge utfordringer, behov og ressurser som grupper, kretser og evt. korps har.

  Følgende er aktuelt (noe er i gang, noe vil bli gjort senere) :

  • Gjennomgang av gruppeundersøkelsen fra høsten 2018
  • Gjennomgang av kretsundersøkelsen fra høsten 2018
  • Kretsleder- og korpsledersamlingen våren 2019 (flere økter med diskusjoner og innspill)
  • Analyse av resultater fra relevante spørreundersøkelser og erfaringer fra andre organisasjoner
  • Involvering av hele organisasjonen i prosessen, bl. a. gjennom høringer, meningsmålinger og dybdeundersøkelser
  • Kartlegging av eksisterende materiell og verktøy og plan for vedlikehold og videreutvikling

  Prosjektet skal jobbe med å finne gode rutiner for å hjelpe grupper og kretser med å få svar på det de trenger, rett materiell eller verktøy, eller bli koblet med ressurspersoner som kan støtte og bidra i en konkret utfordring. Dette gjelder både på nasjonalt nivå og i andre organisasjonsledd.

  Et større fokus på direkte kontakt med og løpende oppfølging av grupper og kretser vil kreve at det finnes flere ressurspersoner på både nasjonalt nivå og lokalt. Hvordan disse skal finnes, organiseres og læres opp, er noe av det som prosjektet skal utarbeide anbefalinger for.

   

   

  Tekniske verktøy er viktige i hverdagen i en speidergruppe en krets eller et korps. De kan enten forenkle den eller gjøre den vanskeligere. Prosjektet skal se på hvilke tekniske løsninger vi har, hvilke vi bør forbedre eller bytte ut, hvor det trenges flere veiledninger og opplæring, og hva vi trenger av andre/nye løsninger. Det blir selvfølgelig spesiell fokus på forbedring av speiding.no og medlemssystemet.

  Det kommer dessuten til å bli laget en egen løsning for hvor og hvordan medlemmene kan finne hjelp til å løse utfordringene de har, eller finne svar på det de lurer på. Dette kan for eksempel være en egen hjelpeportal, hvor man enten kan finne hjelpemateriell selv, eller rette en henvendelse til en dedikert saksbehandler på forbundskontoret, som så kan finne relevante menneskelige eller andre ressurser.

  Brosjyrer, foldere, flyere, nettsider, informasjon ... Vi har masse godt materiell! Men hvor finnes det? Og kanskje trenger noe en oppdatering? Kanskje er det noe det gjerne skulle vært mer og tydeligere informasjon om? Vi skal gå gjennom alt materiell vi har og lage en oversikt over hvilke behov som ikke er godt nok dekket. Materiellet skal dessuten bli lettere å finne og å ta i bruk.

  Det skal jobbes med tre hovedkategorier av materiell:

  • Diverse nyttig materiell, både stort og smått, innen hele bredden av speider- og organisasjonsarbeidet (mye av dette finnes allerede, og må oppdateres, samles og gjøres bedre tilgjengelig)
  • "Hjelp til selvhjelp"-opplegg for grupper og kretser/korps, dvs. ferdig utviklede opplegg som kan gjennomføres uten ekstern hjelp ifm en kveldssamling, eller over lengre tid
  • Pakker for opplæring eller workshops i grupper og kretser/korps, som inkluderer et besøk av eller samtaler med en veileder.

  For å sikre både en god prosess og et best mulig resultat, skal vi gjennomføre prosjektet i tråd med følgende prinsipper:

  • forankring i organisasjonen 
  • realistisk fremdriftsplan
  • åpen prosess fra start til slutt
  • god bredde i hørings- og ressurspersonene
  • jevnlig evaluering underveis i prosjektet og plan for videre oppfølging og utvikling 
  • fortløpende kvalitetssikring/testing av alt som utarbeides

  Kvalitetssikringen gjøres både gjennom høringer, samarbeid med ulike ressurspersoner, grupper, kretser, korps og enkeltmedlemmer, ved bruk av pilotgrupper og undersøkelser. I tillegg til å kartlegge behovene godt, tester vi fortløpende hvordan materiell og verktøy fungerer, om det er de riktige temaene som er tatt opp, om det som er laget gir ønsket resultat osv.

  Del saken