Å være speiderleder

Ledelse er ikke noe entydig begrep, det består av flere ulike funksjoner.

Blant mange definisjoner har vi valgt ut følgende:

Ledelse er å handle slik at en gruppe når sine mål samtidig som gode sosiale forhold blir opprettholdt.

Egil Hjertaker                                                           

Lederskapsfunksjonene vil dermed omfatte både forhold som dreier seg om oppgaven og det å legge til rette for miljø og utfordringer.

Et helt sentralt poeng i vår måte å tenke ledelse på er at den enkelte selv skal ta ansvaret for sin egen utvikling. Lederne legger forholdene til rette og veileder hver enkelt på veien. På den måten får alle gjøre erfaringer i lederrollen ─ erfaringer å bygge videre på. Dette gjelder alle, uansett om de nettopp har blitt medlem i Norges speiderforbund eller har vært ledere i mange år.

Når vi er så opptatt av ledelse i speiderarbeidet, er det fordi vi ønsker å gi medlemmene et tilbud ut over enkeltstående aktiviteter og opplevelser. Hver enkelt speider skal ha mulighet til å utvikle seg med utfordringer tilpasset sitt nivå.

Dette stiller store krav til hvordan vi utfører vår lederoppgave:

  • Vi må velge en form for ledelse som ikke bare hjelper oss til å nå de kortsiktige og konkrete målene, men som også gir rom for utvikling hos alle de som deltar i speiderarbeidet. Dette er krav vi finner igjen i verdensforbundenes lover.
  • Samtidig må vår måte å lede på være i overensstemmelse med verdigrunnlaget i Norges speiderforbund.

Del saken