<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Medlemskontingenten i Norges speiderforbund

Alle medlemmer betaler årlig en medlemskontingent (årsavgift) for å være med i speideren.

Forbundskontingenten for 2024 er på 500 kr (samme som for 2023). I tillegg kommer kretskontingent og gruppekontingent.

Man må ha betalt kontingent for å være dekket av den kollektive personskadeforsikringen som alle betalende medlemmer har, og ansvarsforsikringen for ledere. Betalt kontingent er også som regel en forutsetning for å delta på Norges speiderforbunds arrangementer.

Kontingentsatsene er spesifisert på giroen. Giroen og informasjon om kontingentsatsene og betaling kan du se på din profil i medlemssystemet Min speiding.


Om kontingenten

Årskontingent (forfall 15. februar)
Kontingentkravet sendes ut etter 10. januar med betalingsfrist 15. februar. Man må betale for et helt år av gangen. Det sendes en samlegiro for alle medlemskap en person har. (Man kan være medlem i flere grupper, kretser og korps.)

Høstkontingent
De som begynner i speideren på høsten (og meldes inn etter 10. august) betaler halv forbundskontingent.

Husstandsrabatt (familiemoderasjon)
Det gis husstandsrabatt fra tredje medlem i en husstand. Det er 80 % rabatt på forbundskontingenten, mens krets og gruppe velger eventuell rabattprosent for sine kontingentsatser. Husstandsrabatt registreres i medlemssystemet. Gruppa legger inn hvem medlemmet er i husstand med (altså samme adresse) under fanen "Husstand" på medlemmets profil. Når husstanden er lagt inn og koblet sammen, legger forbundskontoret inn rabatt på sist innmeldte medlem. Det gis ikke husstandsrabatt på høsten. Hvis ett eller flere medlemmer av husstanden melder seg ut slik at det blir færre enn tre husstandsmedlemmer, forsvinner rabatten.

Betaling
Vi tilbyr eFaktura, AvtaleGiro, giro på e-post (standard) og giro i postkassa. E-post er standard hvis ikke annet velges. AvtaleGiro og eFaktura kan det legges inn avtale om i nettbanken. Du kan be om giro i posten på din profil i medlemssystemet Min speiding. Der finner du også alle medlemsgiroer som er sendt til deg og betalingsstatus for disse.

Medlemskontingentsatsene
Hvilket beløp du skal betale i medlemskontingent vedtas av hhv. gruppetinget, kretstinget og Speidertinget (indeksregulert).


Foto: Thomas Markento Andresen

 

Om medlemskontingenten og hva den går til

Det er i gruppa det skjer!

Gruppekontingenten går til den lokale speidergruppa og det er gruppetinget som vedtar kontingentsatsen, som brukes til:

 • Tilbud om speideraktivitet; møter, turer og leirer
 • Gode opplevelser og fellesskap med andre speidere i gruppa
 • Opplæring i nyttige ferdigheter og kunnskap
 • Utstyr til gruppas aktiviteter
 • Speiderdemokrati gjennom gruppeting, gruppestyre, førerpatrulje og troppsting
 • Trygge og flinke frivillige/ledere som tar godt vare på speiderne (f.eks. støtte til kontingent)
 • Drift av speidergruppa

Speidergruppene kan kreve hvilket beløp de ønsker. Det er gruppetinget som vedtar kontingentsatsene. Gruppene har også mulighet til å ha ulike kontingentsatser for f.eks. ledere og speidere.

Det varierer hvor mye medlemmene må betale i ulike grupper, men også hva som inkluderes i medlemskontingenten.

Kretskontingenten går til:

 • Speiderdemokrati gjennom kretsting og kretsstyre
 • Kretsarrangementer for ulike målgrupper/aldersgrupper
 • Kurs og samlinger for ledere så de får inspirasjon og utvikler ferdigheter og kunnskap til speiderarbeidet
 • Drift av kretsen inkludert prosjektgrupper, komiteer og ombud.

Kretskontingenten fastsettes av kretstinget for hver krets.

Korpskontingenten er en del av forbundskontingenten for medlemmer i korps. Korpsene setter ikke egen kontingentsats. For korpsmedlemmer går 30 % av forbundskontingenten til korpsene og brukes til:

 • Speiderdemokrati gjennom korpsting og korpsstyre
 • Arrangementer/kurs/samlinger og annet tilbud i korpset
 • Drift av korpset

Forbundskontingenten betaler for:

 • Forsikring
 • Bladet Speideren, nettsidene speiding.no, Speiderbasen og annen informasjon fra forbundet sentralt
 • Utvikling av program og aktiviteter for alle aldersgrupper
 • Ledertrening
 • Nasjonale kurs og arrangementer
 • Webinarer og nyttig materiell, hjelpemidler og verktøy
 • Støtte til ledere og medlemmer
 • Medlemskontingent til verdensorganisasjonene WOSM og WAGGGS
 • Norges speiderforbunds medlemskap i paraplyorganisasjoner som jobber for saker som er aktuelle for oss
 • Drift av forbundet

Forbundskontingenten indeksreguleres og endres normalt med 10 kroner hvert år. For korpsmedlemmer går en andel av forbundskontingenten til korpset.