Meny

Kjent utfordring: Å rekruttere og beholde ledere

Tilstrekkelig mange dyktige ledere er en opplagt forutsetning for et godt speidertilbud, men lederknapphet er en velkjent utfordring i mange av gruppene våre. Arbeidet med gruppe- og kretsutvikling skal bidra til å løse problemet.

På samlingen for krets- og korpsledere (KL/KS) i vår, og i en påfølgende fersk spørreundersøkelse blant kretser og korps, stilte vi spørsmål om i hvor stor grad gruppene sliter med å engasjere unge (og nye) ledere, samt om hvordan det kan løses. Problemet er langt fra nytt, og det finnes ikke én enkelt forklaring eller én løsning.

I svarene kommer det blant annet fram at vi er er bedre til å engasjere unge ledere som kommer fra roverlagene, enn helt nye ledere, mange uten speiderbakgrunn, men det er likevel ikke uproblematisk å rekruttere og beholde ledere i roveralder.

Betraktninger som kom fram på KL/KS og i spørreundersøkelsen:

  • Det er vanskelig å legge utfordringene for unge/ferske ledere på et riktig nivå.
  • Enten er de «gamle» lederne i veien, eller så får man som fersk, ung leder for mye ansvar.
  • Det er for dårlig kommunikasjon og dårlig samarbeid mellom gamle og unge ledere.
  • Tilliten til unge/ferske ledere er lav blant de eldre, mer erfarne lederne.

«Vi må la unge få muligheten til å prøve seg og ha troen på dem», svarer én, og en annen mener at det som skal til, er færre «gamle gubber som gruser forslagene våre.»

Her kan du følge med på arbeidet med gruppe- og kretsutvikling!

Utfordrende balansegang
Balansen mellom det å være aktiv i et rovermiljø og det å ha forpliktelser som leder, er også en faktor av betydning som flere nevner. Rovere som kan påta seg lederoppgaver synes det blir utfordrende å holde på både som leder og som rover. En av dem som har svart på spørsmålet sier det slik: «De kan ikke være rovere på den måten [de] vil grunnet ledermangel.»

Flere kretser jobber aktivt med – eller ønsker å jobbe med – å skape et rovermiljø i kretsen, på tvers av gruppene. Å tilby egne aktiviteter for roverne, arrangere roversamlinger med stor vekt på det sosiale, er noe av det som gjøres. Et godt fungerende overombud er også et nøkkelord. Andre innrømmer at de ikke vet godt nok hva de kan gjøre for gruppene i kretsen fordi de ikke har tilstrekkelig oversikt. Flere av dem som har svart trekker fram at de mangler ressurser i kretsen til å følge opp nye ledere.    

Nødvendig med støtte fra alle nivåer
Generalsekretær Knut Harald Ulland påpeker nødvendigheten av å involvere hele organisasjonen hvis NSF skal lykkes med å få flere dyktige ledere i gruppene. – Tilbakemeldingene fra kretsene så langt, er at arbeidet med å rekruttere og beholde nye ledere i gruppene trenger støtte fra alle nivåer i forbundet. Det er ikke en ny eller ukjent problemstilling, men det er svært nyttig å få den bekreftet i denne fasen av arbeidet med gruppe- og kretsutviklingsprosjektet. Alle som har synspunkter på hvor skoen trykker, og på hvilke strategiske og organisatoriske grep som kan fjerne trykket, får flere forskjellige muligheter til å formidle disse framover. Å følge opp nye ledere tett, er ett slikt grep, og vi vil gjerne høre også fra grupper og kretser som har lykkes med dette.

Videre kartlegging etter sommeren
Arbeidet med å kartlegge situasjonen og utfordringene i organisasjonen fortsetter etter sommerferien. I august sender forbundskontoret ut en egen spørreundersøkelse for rovere. I tillegg vil ledere i beverkoloni, flokk og tropp få en undersøkelse om utfordringer og behov de har.

Høsten 2018 gjennomførte forbundet en omfattende gruppeundersøkelse. Denne var forløperen til en undersøkelse med mer spissede oppfølgingsspørsmål til gruppestyrer høsten 2019.  

  • Publisert: 07.06.2019
  • Av: Kirvil Kaasa
  • Foto: Thomas Markento Andresen

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen