Krets- og korpsledersamling vår 2022

På samlingene for krets- og korpsledere drøfter deltakerne aktuelle spørsmål og tar for seg viktige utfordringer og muligheter i forbundet. Det er også en arena for å informere om ulike tiltak i forbundet. Samlingene er Speiderstyrets viktigste møte med kretser og korps mellom speidertingene. Sist helg møttes de på Thon Hotel Vettre i Asker.

Fredag 1. april 
Velkommen og rikets tilstand
Speidersjef Håvard Djupvik ønsket velkommen og delte eksempler på hvor mye som har skjedd siden forrige KL-KS i november. Vi har kunnet gjennomføre stadig mer aktivitet fysisk, vi har sparket i gang Frivillighetens år, vært på digital audiens hos kronprinsesse Mette-Marit, det er gjennomført flere krets- og korpsting, og mye mer. Mange prosjekter er i gang nå. Håvard avslørte det helt ferske styrevedtaket om at NSF-speidere nå skal bære både WAGGGS- og WOSM-merkene på speiderskjorta. I tillegg løftet speidersjefen fram samlingen for roverombud som også ble arrangert på Vettre denne helgen, og han oppfordret kretsene og korpsene til å få med flere rovere som ombud.

Generalsekretær Stine Schultz Heireng ga en oppdatering fra forbundskontoret og hva kontoret jobber mest med: 

 • Medlemsservice
 • Oppfølging av arrangementer 
 • Aktivitet og program
 • Gruppe-, krets- og korpsutvikling
 • Daglig drift

Hun minnet kretsene og korpsene på å ha arbeidsplanen i bakhodet når de tenker på hva forbundet skal jobbe med og ikke. Stine minnet alle om å lese gruppepost, krets- og korpspost. Disse inneholder svært nyttig informasjon.

Valgkomiteen jobber med å finne kandidater til ulike verv som er på valg på høstens speiderting. Leder for valgkomiteen, Lars Atle Andersen, informerte om at valgkomiteen er til stede og ønsker å bruke pauser til å snakke med deltakerne. De som ønsker å foreslå personer som kandidater, kan kontakte valgkomitéen på valg@speiding.no innen 20. juni.

Ingeborg Kolstad og Benjamin Askevold Andersen fra Komité speiding ga deltakerne på KL-KS en introduksjon til roverombudssamlingen. De fortalte om betydningen av roverombud i kretsen slik at man kan legge til rette for god roveraktivitet, og de oppfordret krets- og korpslederne til å lytte til hva roverne har å si.

Ingeborg og Benjamin er begge rovere og medlemmer av Komite speiding og fortalte KL-KS-deltakerne om samlingen for roverombud som også foregikk på Thon Hotell Vettre.

Kretsenes og korpsenes turbotime
Turbotimen har blitt et fast innslag på KL-KS. I turbotimen presenteres en lang rekke temaer som interesserer mange:

 • Norges speiderforbund skal arrangere felles landsleir med KFUK-KFUM-speiderne i 2025. Leirsjef og viseleirsjef skal være fra hvert sitt forbund, og det er nedsatt et forprosjekt med deltakere fra begge forbund.
 • Medlemssystemet er under videreutvikling og skal bli mer brukervennlig, enklere, og fungere bedre på mobiltelefon. Det skal bli enkelt og raskt å opprette og administrere et arrangement.
 • Nettverk for friluftsliv arrangerer brekurs, fjellederkurs og flere kanokurs. Nettverket ønsker å bli flere og bli mer kjent i kretsene og korpsene, så koordinator Øystein Bøhler oppfordrer alle til å fortelle om nettverket i gruppene. 
 • Leirkomitéen for Roverway 2024 er utlyst. Det har kommet på plass leirsjef, som er Simmen Karoliussen fra KFUK-KFUM-speiderne og viseleirsjef Tuva Moholdt fra Norges speiderforbund. 
 • Norges speiderforbund er medlem i flere paraplyorganisasjoner, blant annet Speidernes fellesorganisasjon, Norsk friluftsliv, Forum for natur og friluftsliv, Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF), Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Studieforbundet natur og miljø og selvfølgelig verdensspeiderforbundene WAGGGS og WOSM.
 • Det blir nasjonal roverleir på Tredalen 11.–18. juli 2022. Alle rovere er velkomne til å delta på leir og frist for påmelding er 16. april.
 • 24.–26. juni blir det Peffsamling på Paulen gård i Vennesla for peffer og asser fra hele landet. Frist for påmeldingen er 11. mai. 
 • Nasjonal ledersamling 26.–28. august holdes i Trondheim for ledere fra hele landet.
 • Speider-Sport informerte om muligheten for å kjøpe profiltøy til gruppene, om mulighetene til å bestille materiell til Speidernes dag 23. april og til Speideraksjonen.

 

Lørdag 2. april
Deltakerne på samlingen for roverombud hadde ansvaret for flaggheis og ord for dagen både lørdag og søndag.

 

Oda Helene Asphjell fikk overrakt Speidersjefens topputmerkelse under flaggheis lørdag.

Gruppestøtte, å holde på medlemmer og nystarting av grupper 
Speiderstyret innledet økten med å takke alle frivillige og delte ut Frivillighetens år-pins og en gravert trekopp fra Speider-Sport til alle deltakerne. 

Målet med økten var å se på hvordan vi kan heve kvaliteten på støtten gruppene skal ha, og at kretsene og korpsene skal bidra til start av nye grupper. 

Deretter satt kretsene og korpsene i arbeidsgrupper og løste ulike cases og scenarioer som ble diskutert i plenum. Det er stor variasjon mellom kretsene og korpsene. Større organisasjonsledd har mindre behov for støtte fra sentralt hold, mens mindre organisasjonsledd har behov for mer hjelp og støtte utenfra.

I etterkant av økta sendte Eirik ut ressurser og materiell om revitalisering og nystarting til alle deltakerne. Lenke til dette kan du finne nederst i saken.

Kommunikasjonsarbeid
Birdy fra Speiderstyret fortalte om hvor vi driver med kommunikasjon; internt, eksternt og for myndigheter. Ny kommunikasjonsstrategi er vedtatt og den ligger ute på speiding.no. Hun minte om Verktøykassa på speiding.no, hvor det finnes mye god informasjon om kommunikasjon og ulike ressurser til bruk for organisasjonen. Hun minte også om at det finnes en politisk plattform som det er nyttig at gruppene setter seg inn i, slik at de vet hva de kan uttale seg om i media.

Lobbyarbeid (Frivillighet Norge)
Politisk rådgiver Janne Nyhus fra Frivillighet Norge innledet økta med å forklare hva politisk påvirkning er og delte erfaringer og tips til lobbying. Janne oppfordret alle til å ringe til sine lokale politikere og fremme sine synspunkt for å få gjennomslag for disse. Lokale byråkrater er ofte mer tilgjengelige enn de profilerte, lokale partipolitikerne, og det å ta en telefon for å beskrive hva som er utfordringene og foreslå løsning kan ha effekt. Folk med makt er også vanlig folk. Vær så tidlig ute som mulig – desto bedre muligheter til å påvirke. Janne oppfordret alle til å være synlige i lokalsamfunnet. Det gir tyngde når vi ønsker å be om noe.

Ledertrening
Økta om ledertrening ble ledet av Speiderstyret og Komite speiding. Temaet var hvordan vi sikrer kvaliteten i det daglige speiderarbeidet. Kretsene og korpsene delte erfaringer, og dette er noe av det som ble trukket fram: 

 • Det fungerer bra når de lykkes med å arrangere kurs, men det er mangel på ressurser i mange kretser og det bør kommuniseres bedre rundt de kursene som er. 
 • Det er en fordel å holde kurs til en fast tid på året, men ulempen er at det ikke blir så mange med fra andre kretser. 
 • Det er stor forskjell på opplevelsen av kursene, så man må være åpen og innstilt på å reise. 
 • Forslag: Kveldssamlinger i stedet for helgekurs. Utfordringen har vært å ikke få det til med den nye ledertreningen. Enkelte har valgt å gå tilbake til den gamle modellen. 

Det ble også stilt spørsmål om hvordan vi kan få flere på kurs, hvordan ta i mot de frivillige og hvordan vi kan trene de nye vi rekrutterer. Noe av det som ble nevnt var: 

 • Kveldskurs og bryte ned til moduler på trinn 1 og trinn 2.
 • Kretsleder bør kunne si ja til å ta inn en leder til ledertrenerkurs som har kompetanse, men som ikke har alle trinnkursene.
 • Ta inn aspiranter i ledertrenerpatruljen uten at de har alle trinnkursene. 
 • Bli med som deltaker på kursene flere ganger, for man lærer noe nytt hver gang. 
 • Gruppene må ta ansvar for å legge til rette for ledertrening for de nye som kommer inn.

Speiderlederloggen:
Komité speiding stilte spørsmål om hvordan vi sikrer at det er god kvalitet på det daglige speiderarbeidet. Ledere har i dag i stor grad et tilbud basert på kurs som tar for seg oppbygging av ferdigheter og refleksjon for å utvikle seg selv som speiderleder og til slutt kunne veilede andre. For mange nye ledere i organisasjonen er det et mangelfullt eller ikke-eksisterende tilbud om lederkurs i grunntreningen i egen krets. Tilbudet er avhengig av et fungerende ledertrenermiljø som kan planlegge, gjennomføre og evaluere ulike kurs innenfor grunntreningen. 

Komite speiding har i lengre tid jobbet med Speiderlederloggen og presenterte status for arbeidet på KL-KS. Den opprinnelige ideen har blitt videreutviklet. Speiderlederloggen består av merker for ledere og legger opp til at man skal drive med ledertrening i gruppa. Merkene baserer seg på speidermetoden og prosjektmetoden og er delt inn i rollemerker og emnemerker. Rollemerker beskriver engasjementet du kan ha som speiderleder og består av flere emnemerker. Speiderlederloggen blir lansert på Lederfesten i høst.

Rover Oda Helene Asphjell og Lise Karine Ljunggren Ringstad fra Komite speiding i en pause i det tette programmet.

Rovering
Bordene i salen var delt opp i kretser, og roverne som deltok på den parallelle roverombudssamlingen satt sammen med sine kretsstyremedlemmer under denne økta. Formålet var å diskutere mandat for roverombud, kretsens rolle i roverarbeidet og hvordan lykkes med å beholde medlemmer i aldersgruppa 16–26 år.

Etter middagen satt latteren løst i salen og det var god stemning med lagquiz som Eirik Ulltang Birkeland fra Speiderstyret sto for. 

 

Søndag 3. april
Søndag hadde fokus på strategi, arbeidsplan og veien fram mot høstens speiderting. 

Arbeidsplan 2023–2024
Eirik Ulltang Birkeland og Silje Kroken fra Speiderstyret ledet oss gjennom økta om arbeidsplanen. Arbeidsplanen skal være styrende for alle ledd i organisasjonen. Den vedtas av Speidertinget for en toårsperiode og skal bidra til at vi oppnår de strategiske langtidsmålene vi har satt oss (strategiske langtidsmål vedtatt av Speidertinget for perioden 2015 til 2024). 

Styret delte ut et grovt utkast, slik at kretsene og korpsene hadde dette som utgangspunkt for gode diskusjoner om arbeidsplanen. Styret foreslår å opprette en arbeidsgruppe som skal se på FNs bærekraftsmål, analysere de arrangementene vi har og hvordan det kan skapes en tettere sammenheng mellom disse og bærekraftsmålene.

Innspill:

Vekst og mangfold:

 • Ved å ha trygge, gode ledermiljøer, får vi vekst (Innspill KS)
 • Bygge opp igjen grupper som har forfalt kan ligge under punkt 1 under vekst og mangfold
 • Vi bør bli flinkere til å komme ut av skogen og være synlige
 • Vi må bli flere og bli værende i organisasjonen lenger: de andre punktene under bidrar til dette
 • En krets foreslo å slå sammen de tre første punktene til å arbeide for at medlemmene blir flere og lenger, og synes pkt 4 og 5 kan slås sammen med oppstart og synlighet.

Frivillige og ledertrening:

 • Se speiderlederloggen i en sammenheng med grunntreningen
 • Ledertreningen “i hele landet” endres til “for hele landet”
 • Peffkurs legges i min.speiding, digitale kurs… Ikke alle har mulighet for å reise. Trinn 3 bør være fysisk.
 • Slå sammen ta godt imot, trygghet …med punktet om mangfold
 • Nasjonale trinnkurs med nasjonal stab gir god utvikling og nyskaping

Kvalitet og program:

 • Det finnes et dokument som “oversetter” speiderspråk til tekst som kan brukes på en CV og i jobbsøknader. Verdsett din kompetanse er tilgjengelig på speiding.no
 • Bruke det vi har av materiell om bærekraft, vi har allerede mye fra tidligere.
 • Være oppmerksomme på at bærekraft handler om mye mer enn miljø.
 • Få tropper har førerpatrulje, det er viktig å ha fokus på det.

Veien mot Speidertinget 2022
Peer-Johan ledet økta om “Veien mot Speidertinget 2022”. Speidertinget avholdes på Olavsgaard utenfor Oslo, 11.–13. november. Speider- og Roverforum blir avholdt i Molde 21.–23. oktober. Peer-Johan minte om de ulike fristene før Speidertinget og det ble gått gjennom lovsaker, henstillinger og andre kjente saker til tinget (fra kretsene og korpsene).

Viktige frister før Speidertinget:
Innsending av lovforslag: 11 mai
Innsending av lovforslag som skal vurderes av lovutvalget: 5. april
Innmelding av forslag til kandidater til valg: 20. juni
Innsending av forslag til saker: 11. august
Utsteding av lovforslag: 11. september
Utsending av innkalling og sakspapirer: 14. oktober

Speideraksjonen 2022
Silje presenterte Speideraksjonen 2022 som startet offisielt fredag 1. april og oppfordret kretsene og korpsene til å få med gruppene på Speideraksjonen. 

Avslutning
Birdy oppsummerte samlingen på vegne av Speiderstyret. Håvard og Birdy takket deltakerne for stort engasjement gjennom helgens samling og håper alle har fått med seg hjem i sekken inspirasjon til videre arbeid og masse god speiding i kretsene og korpsene! 

 

Presentasjoner fra kretsleder- og korpsledersamling våren 2022
Her finner du presentasjonene som ble holdt på samlingen:

Her finner du noe av materiellet som Eirik sendte ut til kretsene.

 

Her er et lite knippe blinkskudd fra helgen:


Til sommeren er det roverleir på Tredalen igjen! Ingen som var på Vettre sist helg kunne unngå å få med seg reklamen for den på de rosa t-skjortene.

 • Publisert: 07.04.2022
 • Av: Norges speiderforbund
 • Foto: Oda Emilie Larsen, Stine Schultz Heireng og Katinka Rosbach

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv