Nytt speiderløfte vedtatt

Speidertinget har vedtatt et nytt speiderløfte. Det nye løftet lyder «Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speiderloven.»

Forslaget til nytt løfte ble førstegangsvedtatt på Speidertinget i Drammen i 2016. I dag stemte Speidertingets representanter for andre gang i denne saken, slik det kreves for endringer i NSFs grunnregler. Mer enn ⅔ av representantene stemte for Speiderstyrets forslag.

Frelsesarmeens speiderkorps og Frikirkens speiderkorps hadde fremmet et alternativt forslag til løfte til førstegangsbehandling på årets speiderting: «Jeg lover etter beste evne å søke min tro, hjelpe andre og leve etter speiderloven.» Dette forslaget oppnådde ikke ⅔ flertall under avstemmingen, og falt dermed.

Naturlig konsekvens
Endringen i speiderløftets ordlyd kan sies å være en naturlig konsekvens av endringen i speiderlovens paragraf 1, vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon i 2016, fra «En speider er åpen for Gud og hans ord», til «En speider søker sin tro og respekterer andres.» 

Forslagsstillerne fra korpsene mente imidlertid at deres alternativ til nytt løfte var mer i tråd med den nye paragrafen og med anbefalingene fra Arbeidsgruppe revisjon grunnregler, presentert i arbeidsgruppas sluttrapport våren 2016.

Begrepene tro og livssyn
I begrunnelsen fra korpsene heter det blant annet: «Både «tro» og «livssyn» kan defineres på flere måter, og begrepene er i stor grad overlappende. En vesentlig del av forskjellen ligger i konnotasjonene, (assosiasjonene vi får).

Det kan argumenteres for at begge disse begrepene kan omfatte alle typer tro og livssyn, både religiøse og ikke-religiøse, men i dagligtale blir begrepet «livssyn» primært brukt om ikke-religiøse livssyn.

Ut i fra grunnregelpatruljens arbeid mener vi det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om færre speidere føler seg ekskludert av en formulering med «livssyn» enn «tro».»

Speiderstyret vektla i sin argumentasjon for løftet som i dag ble vedtatt at det kan inkludere alle og at det bygger tydelig opp under Norges speiderforbunds formål: «Å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet krever refleksjon rundt hva det vil si å være menneske i samfunnet. Å søke sitt livssyn innebærer å utvikle sin oppfatning av hvordan man får kunnskap om verden, hvordan man bør leve, av menneskeverd og oppfatninger av hva som er riktig og galt, godt og ondt. Livssyn dekker på denne måten både religiøse og sekulære aspekter ved menneskets søken etter mening med livet.» heter det i begrunnelsen.

Det har vært viktig å få et løfte som inkluderer flest mulig, med begreper speiderne kjenner seg igjen i, et løfte som er tidsriktig og framtidsrettet, sa speiderstyremedlem Tone Ødegaard under presentasjonen før avstemmingen i dag.

På nynorsk lyder det nye speiderløftet «Eg lovar etter beste evne å søkje mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speidarlova.»

Forrige gang speiderløftet ble endret, var i 2006. Da hadde løftet siden 1978 hatt følgende ordlyd: «Jeg lover etter beste evne å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven.»

  • Publisert: 03.11.2018
  • Av: Kirvil Kaasa
  • Foto: Hanne Kristine Lybekk

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen