Meny

Politisk platform

Norges speiderforbunds politiske platform gir kursen for påvirkningsarbeidet vårt. Den er førende for Speiderstyret og retningsgivende for øvrige organisasjonsledd.

Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven. Den politiske plattformen gir en kurs for påvirkningsarbeidet til Norges speiderforbund. Forbundet er ikke en interesseorganisasjon, men vi ønsker å påvirke samfunnet for å gjøre det bedre i tråd med vårt verdigrunnlag.


Den politiske plattformen beskriver temaer og saker der det er naturlig at Norges speiderforbund har en stemme, og den er strukturert rundt speiderprogrammets fem programområder. Norges speiderforbund søker å påvirke samfunnet i tråd med sine verdier, og plattformen er førende for Speiderstyrets påvirkningsarbeid overfor politiske myndigheter, mediene og samfunnet forøvrig på nasjonalt nivå. Plattformen er retningsgivende for påvirkningsarbeidet til kretser, grupper og enkeltspeidere på regionalt og lokalt nivå.
Plattformen er vedtatt av Speiderstyret i juni 2019 og revideres ved starten av hver styreperiode og ellers ved behov.

1 Friluftsliv
Norges speiderforbund vil at alle skal få oppleve naturen og friluftslivet, både nå og i fremtiden. Et bærekraftig friluftsliv sikrer at kommende generasjoner får samme mulighet til dette som vi har. Vi har et felles ansvar for å ta vare på naturen og mangfoldet i den. Friluftsliv er dessuten en viktig arena for mestring og personlig utvikling. Det å ha et friluftstilbud med lav terskel er bra for folkehelsen, og det gir mulighet til å få god naturkjennskap og kunnskap om trygg ferdsel.

Derfor vil Norges speiderforbund
● bidra til at alle får oppleve friluftsglede og et trygt friluftsliv
● fremme friluftslivet som læringsarena for barn og unge
● grunnlovsfeste allemannsretten
● verne om fremtidige generasjoners muligheter til friluftsliv og naturopplevelser
● arbeide for en bærekraftig bruk og forvaltning av naturen
● arbeide for mindre plast og forurensing i havet

2 Samfunnsengasjement
Norges speiderforbund lærer sine medlemmer å ta aktivt ansvar i samfunnet, lokalt og globalt. Vi ønsker et rettferdig samfunn der vi tar vare på hverandre og jorden, og sikrer en bærekraftig utvikling. Som en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon lærer vi medlemmene våre demokratisk deltakelse i forbundet og i samfunnet. Unge er i dag en gruppe som er underrepresentert i valg og politiske prosesser, til tross for at det er de som er unge i dag, som skal leve lengst med dagens beslutninger.

Derfor vil Norges speiderforbund
● være en ambassadør og pådriver for ungt lederskap
● legge til rette for og fremheve unges engasjement
● arbeide for å øke unges demokratiske deltakelse i valg og medvirkningskanaler
● øke bevisstheten om FNs bærekraftsmål
● delta i arbeidet for en rettferdig verden

3 Vennskap
Norges speiderforbund vil ha en verden der alle får delta og alle kan bidra, for vi står sterkere sammen. Vennskap på tvers av nasjonaliteter er fredsskapende og konfliktdempende, og er verdifullt for den enkelte. I speideren møtes barn og unge med ulike bakgrunner, ressurser og interesser. En mangfoldig organisasjon er en sterkere organisasjon – derfor vil vi nå flere.

Derfor vil Norges speiderforbund
● arbeide for å inkludere alle barn og unge, uavhengig av sosial bakgrunn, funksjonsevne, livssyn, økonomi, etnisitet, seksuell legning, kjønnsidentitet eller annet
● arbeide for et samfunn der man har respekt for hverandres meninger og grenser
● fremme fredelig konfliktløsning og anerkjenne unges rolle i fredsarbeid
● bidra til at unge får muligheten til å møte hverandre på tvers av landegrenser

4 Kreativitet
Norges speiderforbund vil at alle skal få utfolde seg som mennesker, ved å få bruke andre sider av seg selv enn de man bruker i formell opplæring. Speideren er en arena der alle barn og unge er velkomne, uavhengig av forutsetninger og forkunnskaper. Sammen med resten av den norske frivilligheten bidrar vi til at mennesker lærer nye ting og utvikler seg i en uformell og kreativ ramme uten strenge krav. I frivilligheten blir mennesker sett, får tillit og opplever mestring. Dette har stor betydning både for samfunnet og for den enkelte.

Derfor vil Norges speiderforbund
● være en pådriver for at barn og unge skal få prøve, feile og lære i trygge omgivelser
● arbeide for at den ikke-formelle læringen frivilligheten tilbyr, blir mer kjent og anerkjent
● øke bevisstheten rundt frivillighetens betydning for samfunnet og den enkelte
● styrke rammevilkårene til frivilligheten gjennom bedre økonomi og mindre byråkrati
● arbeide for at alle barn og unge har tilgang til et mangfold av fritidsaktiviteter
Vedlegg til Speiderstyrets sak 54/19

5 Livskvalitet
Norges speiderforbund ønsker at alle skal ha kunnskap til å gjøre gode og selvstendige livsvalg. Barn og unge må få tilegne seg verktøy for å takle motgang og fremgang i livet, ha trygge og forutsigbare oppvekstvilkår, og rom til å finne seg selv. En del av det å takle livet er å ivareta sin psykiske og fysiske helse. Da er det viktig å kjenne seg selv og sin egen kropp.

Derfor vil Norges speiderforbund
● bidra til at barn og unge kan mestre sitt eget liv og ta ansvar for seg selv og andre
● arbeide for at barn og unge får tilstrekkelig kunnskap om kosthold, rusmidler, fysisk aktivitet og livsmestring
● sørge for for at barn og unge har trygge møteplasser og fritidsaktiviteter i lokalsamfunnet sitt
● arbeide for et samfunn der alle barn og unge får være, kjenne og realisere seg selv
● sikre at barn og unge får bli kjent med ulike livssyn og får utvikle sitt eget

  • Publisert: 26.10.2019
  • Av: Kirvil Kaasa

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen