Speiderstyret møtte barne- og familieministeren

Styremedlem Silje og speidersjef Håvard har vært på Kontaktkonferansen 2019. Dette er en årlig møteplass mellom barne- og familieministeren og barne- og ungdomsorganisasjonene.

SIlje på kontaktkonferansen 2019.JPG

Silje på kontaktkonferansen 2019. Foto: Rode Margrete Hegstad fra LNU

I år hadde statsråd Kjell Ingolf Ropstad invitert til å gi innspill til den nye stortingsmeldingen om ungdomspolitikk som er under utarbeidelse:

“Regjeringa sitt mål er at dagens unge kan slutte opp om eit berekraftig velferdsamfunn, der sentrale verdiar som demokrati, openheit, mennekseverd, tilhøyrsle og felleskap haldast i hevd.

Meldinga skal sjå på ungdoms levekår og framtidsutsikter, og famne alle unge mellom 13 og 25 år. Meldinga vil ta opp ei rekke tema, som ungdoms engasjement, demokratiet, ynskjer for framtida og like moglegheiter for alle. Alle unge, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, funksjonsnivå og bakgrunn må få bidra i samfunnet. I tillegg vil den sjå på tema som ungdoms digitale kvardag, fysisk og psykisk helse, stress og press, einsemd og mobbing, og hatkriminalitet og vald.”

Her er innspillene som Silje presenterte på vegne av Norges speiderforbund:

Friluftsliv sammen med andre er en viktig del av speideraktiviteten i Norge, men formålet med speidingen er at barn og unge skal få utvikle seg til å bli ansvarsbevisste og samfunnsengasjerte.

“Hva er de tre viktigste sakene regjeringa bør ta opp i ei ungdomsmelding, og kva grep kan regjeringa ta?”

Vi ønsker at barn og unge, uansett bakgrunn og økonomi, skal ha like muligheter til å delta på de arenaene eller i de aktivitetene de ønsker. Å få drive med fritidsaktiviteter i organisasjoner som speideren bidrar til mestringsfølelse og bygger gode vennskap i et felleskap som har plass til alle og forhindrer utenforskap.

Speiderenes tre viktigste saker er derfor:
Økte og enklere midler til mangfoldet av barne- og ungdomsorganisasjoner, gjennom frie midler med lite byråkrati. Dette kan gjøres for eksempel gjennom en forutsigbar og rettighetsfestet momskompensasjon, og andre stabile økonomiske ordninger som gir rom for mer langsiktig satsning og forutsigbar drift både for store og små aktører.

Flere effektive digitale tjenester for frivillige organisasjoner som igjen vil bidra til mer aktivitet og mindre tid brukt på byråkrati. Veldig få blir med i barne og ungdomsorganisasjoner for å skrive søknader.

God tilgang til lokaler for å drive frivillig aktivitet, som lett og oversiktlig utlån av f.eks skolebygg til samlinger og aktiviteter. (Når engasjerte og ivrige ungdommer møter låste dører og et hav av logistikk før man kan gjøre det man egentlig har lyst til, så kan det ta knekken på det meste av motivasjon.

“ Kva meiner de bør være dei mest sentrale verdiane ei slik melding skal byggjast på? Kva trendar og handlingar i samtida gjev dagens ungdomsgenerasjon si form?

At barn og unge får like muligheter der fritidsaktiviteter ikke begrenses til de som har midlene til det.

Sikre at det finnes et rikt mangfold av organisasjoner, aktører og tilbud slik at alle barn og unge kan finne en plass der de føler at de hører til og kan utvikle seg selv. Det er viktig at det finnes alternativer som ikke har fokus på konkurranse og der barn og unge får kjenne mestring sammen uten at de vurderes ut fra sine resultater. Mangfoldet i organisasjonene er viktig, både små og store, brede og sære, må gis vilkår for å eksistere.

At barn og unge får rammevilkår til å være med å forme den organisasjonen de er en del av, og med det en øvelse i ansvar og demokrati.

Vi må gi rom for egenstyrt aktivitet for barn og unge, for “learning by doing” og medbestemmelse. For å klare seg selv i skogen, kanskje komme hjem med et lite skrubbsår eller har frøset litt, men fått sjansen til å lære, å kjenne mestring og å ha tatt dine egne avgjørelser. Å lære gjennom opplevelser og erfaringer, ikke bare bøker utvikler hele mennesker.

“Kva kan barne- og ungdomsorganisasjonane medverke til i ungdomspolitikken framover, og kva for ein rolle vil dei spele?”

Vi står sammen med aktører som LNU, Frivillighet Norge og Norsk Friluftsliv for å løfte de sakene vi er opptatt av. Men ser at arenaer hvor også de mindre aktørene får gitt sitt innspill er viktig for å få frem mangfoldet.

Barne- og ungdomsorganisasjoner slik som speideren er en viktig opplæringsarena i demokrati og engasjement. I vår organisasjon har alle en stemme, og en mulighet til å bli hørt. Ledelse læres med praksis fra barneskolealder, og med det ansvar for seg selv, andre og samfunnet. Vi oppfordrer unge til å stemme ved valg, handle bærekraftig, til å ytre sine meninger og til å ta ledelse. Rett og slett til å delta i demokratiet og ta en rolle.

Deltakere på kontaktkonferansen.JPG

Deltakerne på kontaktkonferansen 2019. Foto: Jens Fremming Anderssen fra Norges Husflidlag

  • Publisert: 05.03.2019
  • Av: Speiderstyret
  • Speiderstyrets blogg

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen