Meny

Tenk bredere og bli flere

Ledere er ofte den ressursen det er størst knapphet på i en speidergruppe. Samtidig vet vi at svært mange kan tenke seg å engasjere seg i frivillig arbeid. Det gir oss muligheter!

Mange grupper vil kjenne seg igjen i det at det er for få til å dra lasset. Selv om Robert Baden-Powell, som vi speidere liker å se til for inspirasjon og svar, var opptatt av patruljesystemet og av at speiderne skulle lede og lære av hverandre, understreket han også den viktige rollen til de voksne lederne. De er uunnværlige.

Tallenes tale: Et uutnyttet potensiale
Frivillighet Norge holder god oversikt over det frivillige engasjementet her til lands. Ca. to tredjedeler svarte i en fersk undersøkelse blant et representativt utvalg i befolkningen at de har drevet frivillig arbeid det siste året. Men nesten like mange oppga at de i løpet av den samme perioden ikke hadde blitt spurt om å delta i frivilligheten. Å få en henvendelse med spørsmål om å bidra er en viktig utløsende faktor for frivillig engasjement. Å være til nytte og bidra med noe, er den viktigste grunnen til å engasjere seg (57 % av de spurte).   

Hva er viktigst når vi rekrutterer til speideren?
Som speiderleder eller annen frivillig i speideren kan man ha ulike roller, og de konkrete oppgavene er ofte avhengige av faktorer som erfaring, enhetstilhørighet og behov i speidergruppa. For å få en god ledergruppe er det en fordel at lederne utfyller hverandre, både med hva de kan, og med hva slags personlighet de har. Noen ganger trenger man den morsomme lederen som finner på ablegøyer, andre ganger trenger man en omsorgsperson som kan lytte og forstå når speidere har hjemlengsel på leir, eller en som kan førstehjelp og trår til ved små og store skader.

IMG_3805 Foto Thomas Markento Andresen.jpeg

Skal vi få flere speidere og gi alle et godt tilbud, er lederressursene avgjørende. Foto: Thomas Markento Andresen.

Selvsagt kan én leder være både omsorgsfull og morsom, avhengig av situasjonen, men poenget er at vi, med våre ulike evner, erfaringer og kunnskap, utfyller hverandre slik at vi best løser de mange forskjellige oppgavene.

Når man arbeider med sammensetning av ledere er det viktig å tenke på både bakgrunn, styrker/svakheter, personlighet og interesser. Målet er å finne ut hva den enkelte er god på, og klare å benytte oss av hverandres ressurser og evner.

Men noe av det viktigste er engasjement hos lederen. Baden-Powell sa det slik: «Lederen er også tenngnisten, siden det jo er han som tenner den rette iver.». Det viktigste er ikke ett sett med bestemte ferdigheter, men at man er motivert for oppgaven og vil bidra.

Speile samfunnet
Det snakkes gjerne om at ledere skal være positive rollemodeller og gå foran som et godt eksempel for å inspirere speiderne til å bli ansvarsfulle mennesker som gjør verden bedre. Innenfor et slikt samfunnsoppdrag vil inkludering og mangfold være viktig, ikke bare som temaer man arbeider med på speidermøter, men i praksis, ved at speidergruppene speiler samfunnet og er åpne og inkluderende. Ledere må legge til rette for aktiviteter som passer for alle (eller kan tilpasses alle).

En viktig forutsetning for å lykkes med dette, er mangfold i ledergruppa. I speideren deler vi en del felles verdier. Som verdensomspennende organisasjon er disse verdiene ikke innskrenket til en norsk kontekst. Når det ikke er lang erfaring med turer i den norske fjellheimen som teller mest, eller det at du er vokst opp med norsk språk og tradisjonelle norske leirbålssanger, men at du er engasjert og motivert, er det ingenting i veien for at speiderlederne i en gruppe  har ulik bakgrunn, for eksempel innen religion eller kultur. Tvert imot er det en styrke. Likevel ser vi at det er relativt få speidere og ledere med flerkulturell bakgrunn i Norge, til tross for at denne gruppen representerer en betydelig andel av Norges befolkning. Det vil vi gjøre noe med!

Besøk på leir hos Telebusk krets Foto Alexander Vestrum.jpg

Engasjement og motivasjon til å bidra er viktigere enn at du har gått gradene i speideren og er vokst opp med teltturer og ull innerst. Foto: Alexander Vestrum.

Øve på å se etter mulighetene
Selv om gruppa får speiderledere som ikke snakker flytende norsk eller ikke kan gå på ski, kan fordelene ved ledermangfoldet være større enn utfordringene knyttet til at ikke alle har de samme ferdighetene. Men det å kunne se muligheter istedenfor utfordringer, er en evne som må øves på, spesielt når ledergruppa kanskje er vant til å “snu bunken” hvert år. Å forandre på dette krever overskudd og initiativ, men fordelene ved å ha en mangfoldig ledergruppe kan gjøre det verdt innsatsen. 

En av de største fordelene for både speidere og ledere vil være økt erfaring med å forholde seg til ulike mennesker i forskjellige situasjoner. og få mulighet til å bygge ned eventuelle fordommer, fordommer de fleste av oss har om mennesker som er annerledes enn oss selv. En annen fordel er at man får nye impulser og perspektiv. Ved å inkludere ledere fra andre kulturer og med et annet morsmål enn norsk, får dere en helt ny kilde til inspirasjon til speidermøter. Kanskje dere kan lage helt nye retter på bålet, leke ukjente leker og synge sanger speiderne ikke kunne fra før?

Samtidig vil speiderledere med annen kulturell bakgrunn kunne gjøre det lettere for barn med annen kulturell bakgrunn å bli med i speideren. Det å ha ledere som har samme morsmål eller religion som dem, kan være en trygghet for foreldre som skal sende speidere på tur eller leir.

Enkeltmennesker, ikke grupper
Lederne i speidergruppa, akkurat som alle mennesker, deler en del grunnleggende behov: behovet for respekt og anerkjennelse, for å føle seg nyttig og for fellesskap.

Samtidig kan lederne også ha forskjellige individuelle behov, som for eksempel behov for opplæring og tilrettelegging av oppgaver eller behov for tid sammen med eller uten sin familie. Inkludering av mennesker med annen bakgrunn eller andre forutsetninger handler ofte om å ta de samme mellommenneskelige hensyn som man gjør til vanlig. For eksempel vil alle nye frivillige i speidergruppa, uavhengig av kulturell bakgrunn, trenge tid til og hjelp med å gjøre seg kjent med speidersjargongen og tradisjonene. En som ikke har bil, vil av og til trenge skyss. En som har dårlig helse, må få tilpassede oppgaver. En som ikke behersker norsk ennå, kan få hjelp til å forstå hva som blir sagt på møtene, eller kan få en oppgave som ikke krever solide norskkunnskaper.

Slik blir speideren en fin og viktig arena for inkludering i samfunnet, altså samfunnsengasjement i praksis!

Refleksjonsspørsmål:

  1. Hvilke felles verdier har dere i ledergruppa/speidergruppa? Altså hva er viktig for dere i speiderarbeidet? Hvilke kriterier vurderer dere potensielle ledere ut fra? Legger disse unødvendige begrensninger på hvem dere får inn som ledere? For eksempel: Må alle speiderledere kunne snakke norsk? Like friluftsliv? Være unge?

  2. Hva kan gruppa gjøre for å inkludere (flere) ledere med annen etnisk, kulturell eller religiøs bakgrunn?

  3. Hvor  åpne er dere for å inkludere (flere) ledere fra andre minoritetsgrupper i samfunnet (for eksempel seksuelle minoriteter, funksjonshemmede osv.)?

  4. Er det noe dere kan trenge hjelp med for å rekruttere bredere og lykkes med å inkludere flere?

Denne artikkelen er en smakebit på innholdet i gruppeoppdraget "Hvordan få flere ledere" som du om kort tid finner her eller i Verktøykassa, hvor det finnes en samlet oversikt over artikler og hjelpemidler knyttet til synlighet og rekruttering.

  • Publisert: 22.04.2021
  • Av: Gerd Berget, Ksenia Sazonova, Kirvil Kaasa
  • Foto: CF Salicath

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv