<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Speidertinget 2024

Speidertinget 2024 blir gjennomført 15.-17. november 2024 på Quality Hotel Olavsgaard.

Speidertinget består av Speiderstyret, kretsledere og korpsledere, valgte representanter for kretser og korps og to ansattrepresentanter. I tillegg er hovedkomiteledere og generalsekretær representanter uten stemmerett (møte- og talerett).

Antall representanter kretser og korps kan sende er basert på medlemstallene pr 31.12.2023.

Neste ordinære speiderting er 15.-17. november 2024.

Om veien til Speidertinget og Speider- og Roverforum

Se en liten presentasjon som oppsummerer det du bør vite.

 

Om valg av representanter til Speidertinget

Alle kretser og korps kan stille med kretsleder/korpsleder og valgte representanter basert på antall unike betalende medlemmer i kretsen/korpset ved siste årsskifte (antallslistene for kretser og korps).

For kretser og korps som kan velge to eller flere representanter i tillegg til krets-/korpsleder, skal minst 1/3 være under 26 år (for Speidertinget 2022 vil det si at de skal være født etter 1996.

Representantene må være valgt av hhv. kretstinget og korpstinget, og navnene må stå i protokollen fra tinget de ble valgt på. Det må også velges varamedlemmer.

Se utregning av representanter til Speidertinget

 

Hva skal kretsen/korpset gjøre? Noen tips!

 • Speidertinget er et sted for medbestemmelse og demokratilæring. Hvem bør være med fra din krets eller ditt korps? Er det noen unge, engasjerte som bør få muligheten?
 • Sjekk antallslista for din krets eller ditt korps og finn ut hvor mange representanter dere kan stille med. Det er ikke sikkert det er samme antall som forrige gang.
 • Velg nok representanter og vararepresentanter! Varaene behøver ikke være personlig vara, men kan velges i rekkefølge.
 • Ta hensyn til sammensetningen: Husk at representantene skal være fra ulike speidergrupper og en andel skal være under 26 år. Ta høyde for det når dere velger vararepresentanter også.
 • Alle valg må stå tydelig i protokollen etter kretstinget/korpstinget for å være godkjent.
 • Planlegg deltakelsen. Snakk sammen i delegasjonen på forhånd, gå gjennom sakene og forbered dere. Da blir det både bedre diskusjoner, bedre beslutninger og bedre læring.

 

Frister:

15. mai: Frist for innlevering av forslag til endring av lovene

20. juni: Innlevering av forslag til kandidater til valgene - sendes til valgkomiteen

15. august: Frist for innlevering av forslag til saker (sak 7) (bruk saksforslagsskjema!)

16. november: På lørdag ettermiddag på tinget er det frist for å sende inn endringsforslag til strategi og arbeidsplan og henstillinger til Speiderstyret. Godkjente representanter som har møtt kan sende inn forslag.
 

Frister for forslag
Frist for å sende inn saker og forslag til sak 5 er seks måneder før tinget starter. Fristen for å sende inn forslag til øvrige saker er tre måneder før tinget starter. Endringsforslag til sak 4 og 6, samt henstillinger til Speiderstyret (sak 9) kan sendes inn under tinget innen fastsatt frist i forretningsordenen.

Hvem kan sende inn forslag før tinget?
Speiderstyret, kretsstyrer, kretsting, korpsstyrer, korpsting, gruppeting og representantene på Speidertinget 2022 har forslagsrett til Speidertinget 2024. De kan sende inn forslag til endring av grunnregler, lover og retningslinjer, andre saker de ønsker Speidertinget skal behandle og forslag til kandidater til valg forberedt av valgkomiteen. Forslag skal sendes inn på riktig skjema (saker / lovendringer).

Hvem kan sende inn forslag under tinget?
Alle godkjente representanter som er til stede på tinget. Forslagene må sendes på rett skjema.

En redaksjonskomite vil behandle sakene før de legges fram for tinget til votering.

Saker som blir behandlet av Speidertinget 2024:

1 Konstituering
2 Årsmeldinger for 2022 og 2023
3 Regnskap for 2022 og 2023
4 Strategi for 2025-2030 og Arbeidsplan 2025-2026
5 Endring i NSFs grunnregler og lover
6 Budsjett for 2025 og 2026
7 Innkomne saker (se informasjon om forslagsrett og frister)
8 Valg
9 Henstillinger / Åpent forum
10 Orienteringer

Saksdokumenter skal sendes ut senest fire uker før tinget starter, det vil si 18. oktober 2024.

Program vil bli lagt ut når tinget nærmer seg. Dette er foreløpig og basert på tidligere speiderting, endringer kan komme. Alle måltider og pauser er ikke lagt inn.
 

FREDAG

Ankomst til Quality Hotel Olavsgaard på Skjetten/Hvam i Lillestrøm kommune.
11.00-15.00 Registrering på tinget (+ innsjekk på hotellet)
11.30-12.30 Lunsj (krever påmelding)
13.00-14.00 Miniseminarer
15.00-16.00 Speidertinget åpnes
16.00 Speidertingssaker

 • Konstituering av tinget
 • Speidersjefens tale / rikets tilstand
 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Orienteringer
 • Presentasjon av kandidatene på valg

LØRDAG

Speidertingssaker

Valg til:

 • Speiderstyret
 • Lovutvalget
 • Klagenemnda
 • Valgkomiteen
 • Ordstyrere til neste speiderting

SØNDAG

Speidertingssaker:

 • Strategi
 • Budsjett
 • Henstillinger

Speidertinget avsluttes

Her kommer protokoll fra Speidertinget 2024 med vedlegg.

Tidligere protokoller kan leses under sidene for de enkelte speidertingene.

 

 

Forbundskontoret
Telefon: 22 99 22 30 (mandag til fredag kl. 09-15)