Tropp (stifinnere og vandrere)

Troppen er speidernes arbeidsenhet. Speiderne i tropp er i aldersgruppen 10-15 år, eller 5.-10. klassetrinn.

Dette er en tid hvor speiderne utvikler seg veldig mye og det er viktig å gi speiderne relevante utfordringer gjennom alderstilpasset program og progresjon i aktiviteter og ansvar. Speiderprogrammet for troppen er derfor delt i to - et stifinnerprogram for 5.-7. klassetrinn og et vandrerprogram for 8.-10. klassetrinn.

Arbeidet i troppen er basert på arbeid i patruljer og mer selvstendig læring. Bruk av patruljesystemet med ledere som veiledere, tilegning av praktiske ferdigheter via «learning by doing», opplevelse, variasjon, ansvarstrening og noe prosjektarbeid står sentralt i både stifinner- og vandrerprogrammet.

Organisering

Troppen kan organiseres med både blandede patruljer (stifinnere og vandrere sammen), separate stifinnerpatruljer og vandrerpatruljer eller til og med separate tropper for stifinnere og vandrere. Troppen vurderer selv ut fra størrelse, lokale forhold og praktiske hensyn hvordan dette løses. Uavhengig av organiseringsformen er det viktig at de eldste speiderne får større utfordringer enn de yngste speiderne i troppen. Les mer om dette lenger ned.

Om stifinnerarbeidet

Stifinnere er speidere i 5. -7. klassetrinn. Ordet stifinner illustrerer at denne aldersgruppen begynner virkelig å følge speiderveien og tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som er viktige for å klare seg som speider.

På disse sidene vil du finne informasjon om prinsipper og metoder for stifinnerarbeidet og aldersgruppens særtrekk samt oversikt over speiderprogrammet for troppen og hjelpemidlene som finnes.

Mål med stifinnerarbeidet

Gjennom arbeidet med stifinnerprogrammet skal den enkelte speider:

 • Utvikle praktiske ferdigheter
 • Benytte egne ferdigheter, kunnskaper og kreativitet til å løse nye oppgaver
 • Prøve seg på ledelse
 • Få erfaring med et aktivt friluftsliv, og lære å verdsette det
 • Bli kjent med samfunnet, og bli bevisst på mulighetene til å påvirke det
 • Oppleve og bidra til samarbeid og vennskap i patruljen
 • Utvikle et sunt kroppsbilde
 • Utvikle sitt moralske kompass og evnen til å se utenfor seg selv
 • Få trening i planlegging og gjennomføring av en større arbeidsoppgave
 • Få trening i prosjektarbeid ved å gå hele veien fra idé til ferdig resultat

Om vandrerarbeidet

Vandrere er speidere i 8. -10. klasse. Ordet vandrer refererer til at denne aldersgruppen er klar til å foreta en mer selvstendig vandring langs speiderveien, klar til å finne egne interesseområder og løsninger, utforske og ta initiativ til og ansvar for egen læring.

På disse sidene vil du finne informasjon om prinsipper og metoder for vandrerarbeidet og aldersgruppens særtrekk samt oversikt over speiderprogrammet for troppen og hjelpemidlene som finnes.

Mål med arbeidet

Gjennom arbeidet med vandrerprogrammet skal den enkelte speider:

 • Oppleve medbestemmelse og delta i demokratiske prosesser
 • Arbeide med egen motivasjon og utvikling
 • Få erfaring i ledelse og ta ansvar for seg selv og andre
 • Utforske nye aktiviteter og områder
 • Utforske nye aktivitetsområder og nye territorier
 • Få erfaring med et aktivt friluftsliv gjennom alle årstidene
 • Utvikle evnen til å orientere seg i samfunnet og opparbeide engasjement
 • Utvikle evnen til kritisk og selvstendig tenking
 • Utvikle egen identitet og et positivt selvbilde
 • Oppleve og bidra til samarbeid og vennskap i patruljen, troppen og speidergruppa
 • Utvikle respekt for andres livssyn og kultur
 • Utvikle eget livssyn
 • Få trening i prosjektledelse
 • Få trening i å arbeide selvstendig med en større oppgave
 • Få trening i å finne frem til relevant informasjon og å ta stilling til ulike alternativer
 • Få trening i å evaluere en arbeidsprosess, herunder egen og andres innsats, og vurdere måloppnåelsen

Gutter/jenter
Når det gjelder gutter og jenter kan troppen selv velge hva som passer for dere – blandede eller separate patruljer. Det er imidlertid viktig at troppen har ledere av begge kjønn hvis den har speidere av begge kjønn. Dette er ikke minst viktig på tur. Jenter er som regel mer villig til å henvende seg til en kvinnelig leder med sine problemer.

Del saken