<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Burgunder roverklaffer

Burgunder roverklaffer er et bevis på at du er en aktiv rover og en «samleutmerkelse» som oppnås ved å samle poeng etter noen bestemte kriterier.

Hensikten med roverklaffene er å motivere roverne til å både arbeide med noe de interesserer seg for innen Speiderprogrammet for rovere og å ta på seg ansvarsoppgaver i og utenfor roverlaget. Det er ønskelig at rovertiden skal bidra til en mest mulig helhetlig utvikling hos rovere, og poengsystemet i burgunder roverklaffer belønner flere forskjellige typer innsats.

Burgunder roverklaffer oppnås ved å samle minimum 1001 poeng etter kriteriene nedenfor (legg merke til at det finnes tre obligatoriske krav):

 

Dra fingeren over tabellen for å scrolle
Utregningskriterier for burgunder roverklaffer
Dette MÅ du gjøre Poeng
Programmerker:
Ta minst to programmerker. Bare et fullført merke gir poeng (kan altså ikke få halvparten av poengene for et halvt fullført merke). Et programmerke regnes som fullført når man har oppnådd et gitt antall programmål til dette merket (se oversikten over programmerker for rovere).
Minst to - 
150 per
merke
Selvinitiert prosjekt:
Prosjektet må vare over en lengre periode og følge prosjektmalen (se under Prosjektarbeid). Ramme for prosjektet: Bruk dine personlige ressurser til å løfte aktiviteten i egen gruppe eller krets. Prosjektet skal bidra innen en av de aktuelle strategiske satsingene i forbundet. Du skal også sette deg et personlig og selvvalgt utviklingsmål, i tillegg til prosjektmålet.
Minst ett - 
40 per
prosjekt
Aktivitet i Speiderbasen:
Legg inn et eget aktivitetsforslag (ikke merke) som ikke finnes der fra før. Dette forutsetter at du først skaffer deg oversikt over liknende aktiviteter som allerede finnes i Speiderbasen.
Minst én - 
11 per
aktivitet
Dette kan du velge mellom Poeng
Fordypningsmerke:
Ta ett eller flere fordypningsmerker for rovere.
25 per merke
Møte/turinnslag:
Innslag på møte/-tur i en enhet du ikke er leder eller assistent i. Roverlaget teller.
5 poeng
Hovedansvar møte:
Rovermøte eller møte i en enhet du ikke er leder i. Roverlagsleder får likevel poeng for rovermøter fordi roverlag har en flatere struktur enn for eksempel tropp.
15 poeng
Hovedansvar helgetur:
Rovertur eller tur i en enhet du ikke er leder i. Roverlagsleder får likevel poeng for roverturer fordi roverlag har en flatere struktur enn for eksempel tropp.
30 poeng
Verv i gruppe, krets/korps eller nasjonalt:
Lederverv (aktiv leder), kretsstyre, roverombud, enhetsleder eller enhetsassistent o.l.
80 per halvår
Prosjektgruppearbeid/stabsarbeid:
Stab eller medlem av en prosjektgruppe, for eksempel stab på kretsleir eller medlem av leirkomite eller nasjonal prosjektgruppe (for eksempel prosjektgruppe til Roverfemkamp).
60 per
prosjekt
Prosjektleder:
Prosjektlederansvar (for eksempel for roverleir eller på krets- eller korpsleir).
100 per
prosjekt
Deltakelse på kurs og arrangementer i krets/korps:
Delta på for eksempel kretsting eller kretsleir.
15 poeng
Deltakelse på kurs i grunntreningen: Delta på Trinn 1, 2 og 3. 30 per kurs
Deltakelse på nasjonale friluftlivsskurs:
Delta på for eksempel Turlederkurs i kano eller Fjellederkurset.
30 poeng
Deltakelse på nasjonale arrangementer:
Delta på for eksempel Roverstevnet eller Løft.
20 poeng
Deltakelse på internasjonale arrangementer:
Vær med i norsk kontingent på et internasjonalt arrangement, f. eks. jamboree eller Roverway.
40 poeng

Explorer Belt:
Delta på og fullfør Explorer Belt.

50 poeng

  Beregning av poeng
  Rovere som vil oppnå burgunder roverklaffer, kan bruke poengsystemet ovenfor for å loggføre sin utvikling.

  Det er viktig å huske på at du selv må vurdere den arbeidsinnsatsen du legger ned i en aktivitet. Vurderingen og gjennomføringen av en oppgave vil alltid variere fra person til person, men enhver oppgave forutsetter at du gjør ditt beste.

  Et eksempel
  Dere skal ha et temamøte i roverlaget rundt temaet bærekraftig utvikling, og du har fått ansvaret for møtet. Dette krever at du setter deg inn i stoffet på forhånd og henter bakgrunnsinformasjon i Speiderbasen, på biblioteket eller på Internett. Du må også finne ut hvilken hjelp du trenger av de andre roverne, og fordele oppgaver på selve møtet, eventuelt gjennomføre hele opplegget selv.

  En rettferdig fordeling av poeng kan i dette tilfellet være, at du som står ansvarlig for møtet får 15 poeng.