<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Speiderloven

Speiderloven og forklaringer til den.
Hvorfor

For å fokusere på det som er spesielt med speidingen og hvilke verdier speiderne har.

Bidrar til følgende mål
 • L-1Utvikle forståelse for speidingens verdigrunnlag og viktige særtrekk ved egen organisasjon.
Fremgangsmåte

Speiderloven (bokmål)

 1. En speider søker sin tro og respekterer andres.
 2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.
 3. En speider er hjelpsom og hensynsfull.
 4. En speider er en god venn.
 5. En speider er ærlig og pålitelig.
 6. En speider kjenner naturen og verner om den.
 7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.
 8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.
 9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.
 10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.

 

Speidarlova (nynorsk)

 1. Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si.
 2. Ein speidar kjenner ansvar for seg sjølv og andre.
 3. Ein speidar er hjelpsam og viser omsyn.
 4. Ein speidar er ein god ven.
 5. Ein speidar er ærleg og til å lite på.
 6. Ein speidar kjenner naturen og vernar om han.
 7. Ein speidar er sjølvstendig i det han tenkjer og gjer, og prøver å forstå andre.
 8. Ein speidar gjer sitt beste i motgang og vanskar.
 9. Ein speidar er nøysam og prøver å greie seg sjølv.
 10. Ein speidar arbeider for fred og forståing mellom menneske.

 


Forklaring til Speiderloven

§ 1 En speider søker sin tro og respekterer andres

Jeg er i stand til å møte speiderne med åpenhet og forståelse og kan hjelpe dem med å reflektere rundt viktige verdier og livssynsspørsmål. Speideren skal være et arena hvor speidere kan utveksle meninger og sammenlikne egen tro og overbevisninger med andres.
 

§ 2 En speider kjenner ansvar for seg selv og andre

Jeg er ansvarlig for mine egne tanker, ord og gjerninger og må selv bestemme
hva jeg vil være med på. Jeg har ansvar for å støtte andre og hjelpe dem til å
være tro mot seg selv. Jeg må hjelpe andre til å oppleve at de hører med og
betyr noe.
 

§ 3 En speider er hjelpsom og hensynsfull

Da jeg var yngre lærte jeg at man skulle gjøre en god gjerning hver dag. Spørsmålet nå dreier seg mer om hva som er mitt naturlige handlingsmønster.
Jeg må ofte sette egne behov i bakgrunnen hvis jeg skal ta hensyn til og hjelpe andre.
 

§ 4 En speider er en god venn

Jeg er venn når jeg viser i handling at jeg virkelig er en å stole på og støtte
seg til, en som har tid til å lytte. Jeg er ikke venn bare for dem som står meg
nærmest, men må også prøve å være det for alle jeg møter. Jeg er venn når
jeg er glad i andre på tross av deres svakheter. Jeg må også tørre å snakke
til en venn når jeg ser gale forhold, og tåle å bli irettesatt selv. Venner gir
hverandre kritikk for å hjelpe hverandre.
 

§ 5 En speider er ærlig og pålitelig

Jeg skal leve slik at andre opplever at de kan stole på meg og at de kan regne med meg i gode og vanskelige situasjoner. Andre mennesker bør oppleve at speidere og spesielt ledere er til å stole på.
 

§ 6 En speider kjenner naturen og verner om den

Naturen er en del av skaperverket som vi har fått til låns for å forvalte på en
god måte. Vår holdning til naturen i dag vil påvirke kommende generasjoner i
mange år fremover. Det er mitt ansvar å bevare naturen, og påse at de jeg leder
blir lært opp til å respektere og ta vare på den. Som leder er det også naturlig
at jeg handler bevisst i mitt daglige liv, slik at jeg utsetter naturen for minst
mulig forurensing og ødeleggelse.
 

§ 7 En speider tenker og handler selvstendig, og prøver å forstå andre

Jeg er selv ansvarlig for mine egne tanker og handlinger. Fordi jeg lever i en
verden sammen med andre, må jeg lytte til hva andre mener, hva andre opplever
og hva de har behov for. Fellesskap er avhengig av at jeg både lytter og
opplever andres meninger og følelser, og at jeg handler til beste for oss alle, ut
fra egen samvittighet og overbevisning. Å handle selvstendig betyr at jeg ikke lar
meg presse av andre.
 

§ 8 En speider gjør sitt beste i motgang og vansker

Jeg må lære meg at kriser og problemer også gir muligheter til valg og ny utvikling. Det vesentlige er hvordan jeg tar motgang og vansker.
 

§ 9 En speider er nøysom og prøver å klare seg selv

Å være nøysom er å klare seg med lite, å være fornøyd med det man har. På turer og leire lærer jeg å leve enkelt, men jeg vet også at jeg ikke trenger å leve i
overflod til vanlig. Jeg kan ikke forbruke i dag for å ligge samfunnet eller andre
mennesker til byrde i morgen. Jeg skal prøve å gjøre mitt beste på egenhånd.
Men jeg må også kunne søke hjelp - jeg trenger ikke å klare alt alene.
 

§ 10 En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker

Ingen mennesker er like, men alle har like stor verdi, også de som er helt
annerledes enn meg selv. Alle har rett til å leve i fred, bli hørt og respektert. Dette gjelder like mye menneskene rundt meg, som personer jeg ikke kjenner, eller de med en annen kulturbakgrunn. Nøkkelen til fred ligger i forståelse og respekt for hverandres behov. Å «arbeide for fred», er mer enn kun passiv toleranse, det er en aktiv handling. Som speiderledere skal vi bidra aktivt for å skape et bedre nærmiljø og en bedre verden. Vi må prøve å være gode forbilder.

 

Skriv ut speiderloven med og uten forklaring: Utskriftsversjon med ikoner.

Referanser

Utskrifsversjonen er laget av Fred C. Gjestad.

 • Publisert: 17.01.2009
 • Forfatter: NSF
 • Verdier
 • Åpning og avslutning
 • Bever
 • Småspeider
 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Leder
 • Livskvalitet
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Fagstoff
 • Seremoni
 • Ute
 • Inne