<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Trygge og inkluderende møter

Speideren ønsker å være en attraktiv arena for læring og utvikling av barn og unge. Hvis vi skal lykkes med dette, og nå enda flere, må aktivitetene våre være og oppleves som relevante, inkluderende og trygge.

Det finnes mange potensielle nye medlemmer som tilhører målgrupper vi ikke er så flinke til å nå. Og det finnes minst like mange barn som av en eller annen grunn føler seg utenfor på skolen eller på en del populære fritidsaktiviteter. Hvordan vi i speideren møter disse, og alle andre barn og ungdommer, er avgjørende for om de blir hos oss, og dermed får oppleve det fine fellesskapet vi er så stolte av.

Det å være en inkluderende organisasjon krever at vi ser på organisasjonskulturen og tradisjonene våre med nye øyne. Lederne våre skal være til stede for barn og ungdommer når de har behov for å bli sett eller hørt. Samtidig må vi arbeide aktivt for at det ikke skjer ekskludering, mobbing, vold eller andre typer overgrep i forbindelse med speideraktiviteter. Noe av det som er felles for alle formene for ukultur og maktmisbruk, er at de gjerne foregår uten at medlemmene selv er oppmerksomme eller bevisste på dem. Så heller enn å innføre strenge regler og forbud, ønsker Norges speiderforbund å fokusere på hvordan bevisstgjøring rundt verdier som åpenhet, inkludering, trygge voksne, vennskap og respekt kan brukes som forebyggende tiltak i arbeidet mot alle typer ukultur og overgrep.

Dette er et viktig fokusområde for Norges speiderforbund under overskriften «Trygge og inkluderende møter». Med dette arbeidet ønsker vi å skape bevisste og trygge barn og ledere som har mot til å handle hvis de opplever mobbing, ekskludering, trakassering eller andre overgrep, og ikke bare i speidersammenheng, men også ellers i samfunnet.

Nytt aktivitetsmateriell og andre hjelpemidler

Norges speiderforbund har utarbeidet konkrete hjelpemidler og verktøy gjennom et prosjektet som har fått støtte fra LNU. Blant hjelpemidlene finner du

  • tips og huskelister som skaper bevissthet rundt ledernes rolle som trygge voksne
  • relevante og tilpassede aktiviteter for speidere for å forebygge ukultur og overgrep i forbindelse med speideraktiviteter
  • relevante og tilpassede kurs for rovere og ledere med fokus på inkluderende møteplasser og forebygging av ukultur og overgrep i forbindelse med speideraktiviteter
  • aktivitetsopplegg for speidergruppene (og andre organisasjonsledd) om hvordan de kan skape trygge og inkluderende aktiviteter og arenaer
  • oppdaterte og tydeliggjorte rutiner, retningslinjer og anbefalinger

Alt materiellet utviklet i dette prosjektet vil du kunne finne på denne siden (det legges ut fortløpende). Materiellet vil bli rettet mot både speidere, patruljeledere, ledere i enheter, grupper, kretser og foreldre og potensielle nye medlemmer. Se i boksen til høyre eller nedenfor.

LNUs veileder Trygg!

I tillegg til eget materiell utviklet spesielt for speiderarbeidet, anbefaler vi LNUs nettveileder Trygg! som et veldig informativt og enkelt verktøy innen temaet trakassering og seksuelle overgrep. Målgruppen for veilederen er både enkeltpersoner som ønsker å varsle, tillitsvalgte som skal ta i mot og håndtere varsler, og ledere som ønsker å utvikle en tryggere organisasjonskultur. Trygg! hjelper deg å lære mer om forebygging, beredskap og håndtering av seksuell trakassering, seksuell overskridende atferd og seksuelle overgrep.

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear