<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Sikkerhet, beredskap og krisehåndtering

Hvis det skulle oppstå en krise i gruppa, finner du nyttig informasjon på denne siden.

Sikkerhet og beredskap i Norges speiderforbund

All aktivitet i regi av Norges speiderforbund skal ha en risikobasert tilnærming der det legges vekt på
følgende elementer:

  • Uønskede hendelser skal søkes løst på lavest mulige organisatoriske nivå.
  • Liv og helse skal alltid prioriteres foran alt annet. Deretter skal miljø, materielle verdier, omdømme og økonomi vektlegges.
  • Sannsynligheten for uønskede hendelser skal reduseres til et akseptabelt nivå *.
  • Konsekvensene av uønskede hendelser skal reduseres til et akseptabelt nivå *.

Etter en uønsket hendelse skal ivaretakelse av berørte ha høyeste prioritet og skal ikke forhindres av
andre former for etterarbeid.

* - I praksis betyr dette at alle som arrangerer speideraktiviteter for våre medlemmer skal ha et bevisst forhold til hvordan de skal forebygge og håndtere eventuelle risikomomenter. I mange tilfeller vil det være aktuelt å gjennomføre en skriftlig risikoanalyse. Se eksempler på risikoanalyse i lenkeboksen på denne siden.

Beredskapsplan

Norges speiderforbunds overordnede beredskapsplan skal sikre at organisasjonen håndterer uønskede hendelser på en best mulig måte og at alle som har roller i håndteringen av beredskapssituasjoner er kjent med sitt ansvar og sine oppgaver. Du finner beredskapsplanen i lenkeboksen på denne siden.

Ansvarlig organisasjonsledd

Gruppe
Gruppeleder er ansvarlig for alle arrangementer og aktiviteter i regi av gruppen og der medlemmer av gruppen deltar på arrangementer på vegne av gruppen. Gruppeleder er hjemmeleder for alle arrangementer i regi av gruppen, hvis ikke annet er avtalt.

Krets/korps
Krets-/korpsleder er ansvarlig for alle arrangementer i regi av kretsen/korpset og der medlemmer av kretsen/korpset deltar på arrangementer på vegne av kretsen/korpset. Krets-/korpsleder er hjemmeleder for alle arrangementer i regi av kretsen/korpset, hvis ikke annet er avtalt.

Forbund
Speidersjef er ansvarlig for alle nasjonale arrangementer og der medlemmer av Norges speiderforbund deltar på arrangementer på vegne av forbundet. Speidersjefen er NSFs ansikt utad og talsperson i media, og representerer organisasjonen i offisielle sammenhenger i forbindelse med hendelsen. Generalsekretær er medlem av kriseledelsen, rådgiver til speidersjef med spesielt ansvar for å sikre at nødvendige og riktige ansattressurser bistår ved behov.

Generalsekretær er hjemmeleder for alle nasjonale arrangementer og der medlemmer av Norges speiderforbund deltar på arrangementer på vegne av forbundet, hvis ikke annet er avtalt.

Når forbundet er ansvarlig organisasjonsledd er NSFs kriseledelse ansvarlig for håndtering. Når andre organisasjonsledd er ansvarlige er NSFs kriseledelse en støttefunksjon til ansvarlig organisasjonsledd.

Med «ansvar» menes:

  • Juridisk ansvar
  • Forventning om samarbeid med nødetater, kommune og andre offentlige instanser
  • Forventning om samarbeid med NSF sentralt
  • Oppfølging av egen organisasjon, egne medlemmer og andre berørte