Sikker speiding

Å utfordre seg selv gjennom oppgaver, turer, leire og nye opplevelser er en naturlig og viktig del av det å være speider. For å mestre noe må speidere kunne prøve og feile i trygge rammer. Å skape disse trygge rammene, både fysiske og psykiske, er lederens ansvar. På denne siden ser vi på hvordan du som leder kan sørge for fysisk sikkerhet ved speideraktiviteter.

En vurdering av sikkerheten hører med i all planlegging av speideraktiviteter. Derfor har Norges speiderforbund gjennom sin beredskapsplan beskrevet følgende prinsipper for sikkerhet og beredskap ves speideraktiviteter:

All aktivitet i regi av Norges speiderforbund skal ha en risikobasert tilnærming der det legges vekt på
følgende elementer:

  • Uønskede hendelser skal søkes løst på lavest mulige organisatoriske nivå.
  • Liv og helse skal alltid prioriteres foran alt annet. Deretter skal miljø, materielle verdier, omdømme og økonomi vektlegges.
  • Sannsynligheten for uønskede hendelser skal reduseres til et akseptabelt nivå.
  • Konsekvensene av uønskede hendelser skal reduseres til et akseptabelt nivå.

I praksis innebærer det at aktivitetsansvarlig skal gjennomføre en vurdering av sikkerhet og risiko i forbindelse med aktiviteten hen har ansvar for. Det er ingen krav om skriftlig risikoanalyse, selv om dette kan være nødvendig ved større arrangementer eller mer utfordrende turer.

Det finnes flere modeller man kan bruke til å vurdere risikoen ved aktiviteter. Det viktigste er å få med seg følgende momenter:

  • Hva kan skje og hvorfor?
  • Hvor og når?
  • Hvor stor sannsynlighet og hvor alvorlig?
  • Hvordan kan dette forebygges og ved behov håndteres?
  • Hva gjør vi hvis noe ikke går etter planen?

Les mer om møte- og turplanlegging i Verktøykassa eller i Lederveiledning: Planlegging. Se også 3x3-modellen for planlegging og risikoanalyse.

Sjekklister for speidere og ledere
For å gjøre det enklere å ivareta sikkerheten i planleggingen og gjennomføringen av turer, har Norges speiderforbund utviklet egne speidersjekklister for sikkerhet. Det er laget et lite hefte for speidere på tur, som passer i lomma på jakka eller i ryggsekken, og en utvidet A4-variant for ledere. Begge heftene kan lastes ned fra denne siden eller skaffes fra nettbutikken www.speidersport.no.

Sjekklistene kan brukes på alt fra patruljetur, flokktur, bevernes dag til roverstevne, lederkurs og leir. Aktiv bruk av sjekklister gir en trygghet for at forventningene til både deltagere, arrangører og foresatte blir ivaretatt. Det normale er at turen eller arrangementet blir gjennomført uten uhell eller skader, og sjekklistene er laget for det. Men som speidere er vi beredt om noe skjer. Sjekklisten har derfor en egen del som beskriver hva dere gjør når uhellet er ute.

Ved alvorlige uhell på tur ringer du 113. Når hjelp er på vei ringer du Speidernes beredskapstelefon 09123.

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling