Korpsstyret

Korpsene består av speidergrupper som er knyttet til et kirkesamfunn eller annen organisasjon. Korpstinget velger et korpsstyre som leder korpset mellom korpstingene.

Sammensetning og organisering av korpsstyret

Korpsstyret har det overordnede ansvaret for at alle korpsets ansvarsområder og oppgaver er ivaretatt og medlemmene har et godt tilbud. Det er viktig å ha god oversikt over alle korpsets oppgaver, for å være i stand til å fordele oppgavene seg imellom og vurdere hvilke oppgaver som skal delegeres videre.

Oppgavene og ansvarsområdene varierer i både omfang og karakter. Det er derfor en fordel at korpsstyret består av mennesker med forskjellige evner, interesser, kompetanse og erfaringer. Valgkomiteen har en viktig rolle i dette. Det er som regel korpsting annethvert år, og derfor er ofte alle styremedlemmer på valg hver gang. Men ofte ivaretas kontinuiteten ved at noen stiller til gjenvalg.

Det er viktig å ha en god prosess når man skal fordele oppgavene i et nyvalgt styre. Dette må gjøres slik at de enkeltes erfaringer og kompetanse blir utnyttet på best mulig måte, og at nye styremedlemmer blir inkludert i det som det forrige styret jobbet med.

 

Fordeling av ansvar og oppgaver i korpsstyret

Bruk noen gode verktøy til å bli kjent med hverandre og hverandres styrker og interesser! Gruppeoppdraget om roller og oppgavefordeling har flere verktøy som også egner seg godt for et korpsstyre.

Les mer:

 

Korpsstyret har ansvar for at det gjennomføres korpsting. Vanligvis holdes korpstinget annethvert år. Les mer om korpsting.

Korpsstyret er en patrulje

Det er korpsstyremedlemmenes felles ansvar å bli kjent med hverandre og hverandres erfaringer, kompetanse og forventninger til styreperioden. Jobb dere sammen som en patrulje, ha det hyggelig sammen og gjør noe sosialt eller lær noe nytt sammen.

Bruk gjerne ulike verktøy for å bli kjent, prate om ulike temaer, fordele oppgaver og ansvar, sette prioriteringer, og avklare forventninger. Det er viktig at dere sammen finner ut hvordan dere skal jobbe sammen, både når det gjelder metode, rammer for møtene, samhandling (e-post, digitale eller fysiske møter, hyppighet på møter, forventninger om svar mellom møtene), tidsbruk med mer.

Gjør et godt grunnarbeid med patruljen, så blir det både morsommere og mer fruktbart å være korpsstyre.

Hva vil dere ha ut av deres styreperiode? Hva kan dere endre og hva er det vanskeligere å få gjort noe med?

Les mer om Patruljebygging i kretsstyret.

Del saken