Korpsting

Korpstinget er korpsets besluttende organ.

Korpstinget består av korpsstyrets medlemmer og representanter for korpsets speidergrupper som oppfyller § 2-2-1 i Norges speiderforbunds lover. Representantene skal velges av gruppetinget.

Ofte gjennomføres korpstinget annethvert år. Innkalling og saksliste skal sendes til korpstingets medlemmer etter korpsets regelverk. Dato for korpstingets møte bør kunngjøres i god tid. Korpsstyret, korpstingets medlemmer og gruppeting kan fremme saker til korpstinget innen den fristen korpstinget har satt.

Korpstingets møter ledes av valgt ordstyrer. Det skal føres protokoll fra møtene. Gjør gjerne disse protokollene tilgjengelige for medlemmene, slik at alle kan gå tilbake og se hva dere har blitt enige om.

Se også Lover og retningslinjer.

I Norges speiderforbund er det fem ulike korps. Vedtektene for korpsene kan variere.

Utregning av antall representanter fra speidergruppene til korpstinget

Del saken