Krets- og korpsledersamling høst 2021

Samlingene for krets- og korpsledere er Speiderstyrets viktigste møte med kretser og korps mellom speidertingene. Her drøfter vi aktuelle spørsmål, tar for oss viktige utfordringer og muligheter, samt informerer om ulike tiltak i forbundet. Endelig kunne krets- og korpsledere møtes fysisk igjen, denne gang på Sørmarka konferansehotell.

Fredag 12. november

Speidersjef Håvard Djupvik ønsket velkommen til samlingen og presenterte programmet for helgen. Han minnet om nasjonalt peffarrangement i Vennesla 24.–26. juni, og treff for ledere 26.–28. august.

 

Generalsekretær Stine Schultz Heireng takket for god mottakelse i forbundet. Hun delte sine refleksjoner om det fellesskapet hun opplevde som ung speider og som hun igjen kjenner på i møtet med organisasjonen. Stine delte oppdatert statistikk fra unges deltagelse i organisert friluftsliv og barrierer for deltakelse, hun trakk frem viktigheten av god kvalitet på speidingen og delte tanker om hvorfor Norges speiderforbund er mer relevant enn noensinne.

Hun presenterte også forbundskontorets oppgaver og prioriteringer, og hadde med en liten liste fra forbundskontoret:

 • Nyhetsbrevene: veldig mange leser nyhetsbrevene, men minnet om at det er fint om alle leser dem, fordi de inneholder viktig informasjon.
 • Vertkøykassa på speiding.no er oppdatert med egne sider for kretser og korps.
 • “Velkommen som leder” og ledererklæringen er nå klar for automatisert utsendelse fra medlemssystemet Min speiding.

 

Speider-sport

Speider-sport ved Svein Otto Aure informerte om utviklingen i Speider-sport de siste to åra. Han fortalte også om at det er en del leveranser som har blitt forsinket. Det meste er på plass, men skjerfene ligger fremdeles på en båt som er på vei. 

Noen tall fra Speider-sport:

 • Pakket 42 000 pakker siste år
 • 6 000 unike varer på lager
 • En million brukere på nettsidene

 

Kretsenes og korpsenes turbotime

Det siste punktet på programmet fredag kveld var Kretsenes- og korpsenes turbotime, hvor alle ble bedre kjent og kunne dele erfaringer og fortelle om sine suksesshistorier.

Det var mange gode erfaringer som ble delt, her følger noen eksempler fra runden i salen:

Nord-Troms krets: Mange meldte seg inn i sommer og kretsen skal sende en patrulje til NM neste år. Kretsen synes det er fint å delta på Krets- og korpsledersamlingen for å få mer synlighet.

Vestoppland krets: Kretsleiren var fantastisk og kretsen synes det er gøy å se på alle bildene i etterkant hvor de ser hvor mye deltakerne koste seg. Kretsen hadde alle gruppene med på JOTI, og hadde Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) med på JOTA/JOTI.

Romsdal og Nordmøre krets: Kretsen var med på landsleir og det var ungdommen i kretsen som sørget for at det ble leir, og den ble bra! Sats på ungdommen! er oppfordringen fra kretsen.

Salten og Helgeland krets: Kretsen har ildsjeler som har startet opp en ny gruppe, 1. Mosjøen. De er i dialog med nye ledere og prøver å få dem med på kurs. Ledertrenerne i kretsen har gjennomført første trinn digitalt, og de hadde også to deltakere fra Notodden der. Kretsen fikk gode tilbakemeldinger og god hjelp fra Follo krets og Romerike krets til gjennomføringen. Salten og Helgeland krets anbefaler andre kretser som ønsker å gjennomføre digitale kurs å ta kontakt med disse.

 

Speiderstyremedlemmene og Komite speiding introduserer seg selv.

 

Lørdag 13. november

Dagen startet med flaggheis og ord for dagen fra Komite speiding.

Foto: Katinka Rosbach

 

Kretsens og korpsets rolle var tema for store deler av lørdagen.

 

Hvilke oppgaver har kretsene og korpsene?

Eirik Ulltang Birkeland fra Speiderstyret ledet økta, og kretsene og korpsene diskuterte hvilke oppgaver kretsen og korpset har. I løpet av økta rangerte de oppgavene etter tidsbruk i kretsen og korpset.

 

De tre oppgavene som tar mest tid var:

 • Planlegge og lede den daglige driften av kretsen og korpset.
 • Legge til rette for at speiderne møter andre speidere og at ledere møter andre ledere.
 • Bidra til at grupper gjennomfører felles aktiviteter.

 

Dette mente kretsene og korpsene det er viktigst å bruke tid på for å skape god vekst:

 • Legge til rette for at ledertrening og lederutvikling tilbys.
 • Legge til rette for at speidere møter andre speidere, og at ledere møter andre ledere.
 • Bidra til start av nye grupper og holde kontakt med eksisterende grupper.

 

Eirik gikk også gjennom rutinene for oppstart av ny speidergruppe.

 

De vanskelige sakene

Peer-Johan Ødegaard fra Speiderstyret fortsatte økta med temaet “De vanskelige sakene” som kan dukke opp hos kretsene, korpsene og gruppene, og gjennomgikk og forklarte retningslinjene.

De viktigste punktene er at konflikthåndtering og kritikkverdige forhold forsøkes løst på lavest mulig nivå. Hvis dette ikke lykkes, henvender man seg til organisasjonsleddet over for støtte og bistand.

Han gikk også gjennom retningslinjer for håndtering av varslingssaker som gjelder fysiske overgrep, følelsesmessige/psykiske overgrep, inkludert mobbing, seksuelle overgrep og forsømmelse/omsorgssvikt.

I slike saker skal man alltid varsle generalsekretær, som håndterer slike saker i tråd med gjeldende retningslinjer.

Peer-Johan gikk videre inn på temaet suspensjon/eksklusjon. Suspensjon er en midlertidig reaksjon, mens eksklusjon er en permanent reaksjon. I begge tilfeller mister man alle rettigheter i organisasjonen, både internt og eksternt. Alle saker som kan danne grunnlag for suspensjon eller eksklusjon skal også alltid varsles generalsekretær. 

Retningslinjene for håndtering av denne type saker finnes her

 

Generalsekretær støtter seg på en egen komite for kritikkverdige forhold i håndteringen av denne type saker, mens det bare er Speiderstyret som kan fatte vedtak. Peer-Johan informerte også om Klagenemnda og dens rolle.

 

Beredskapsplan
Vi har sjekklista/tiltakskortene Sikkerhet på tur som skal bidra til at vi er godt forberedt, men om noe alvorlig skulle skje, har vi en beredskapsplan som forteller om de ulike rollene og nivåene for håndtering av en krise. Hvert ledd i organisasjonen er ansvarlig for sitt nivå, og håndterer også situasjonene på laveste nivå. Peer-Johan gikk gjennom rollene som turleder og hjemmeleder. Når det er kretsleir, er kretsleder hjemmeleder. For nasjonale arrangementer er det generalsekretær som er hjemmeleder og speidersjef som er ansvarlig.

Ved en hendelse skal man alltid ringe Speidernes beredskapstelefon 09123, og han minnet også om forbundets, kretsenes og korpsenes ansvar for opplæring om risikovurdering og beredskap hos prosjektledere, prosjektgrupper, og andre relevante roller.

 

I neste del av økta ble disse temaene diskutert:

 • Oppstart av nye grupper og gruppestøtte
 • Strategiarbeidet i kretsen og korpset
 • Ledertrening

 

Oppstart av nye speidergrupper og støtte til eksisterende speidergrupper

Det ble reflektert rundt en rekke spørsmål i fellesskap, som:

 • Hva skal til for at kretsen/korpset kan arbeide med med å starte opp nye speidergrupper?
 • Hvordan bør gruppestøtten være organisert for å fungere best mulig, og hva bør skje lokalt og nasjonalt?

 

Strategiarbeid

Kretsene og korpsene diskuterte seg imellom og delte sine tanker rundt temaene

 • Hvordan sørger vi for at strategien når ned på krets- og korpsnivå?

 

Ledertrening

Man reflekterte i plenum rundt ulike spørsmål og påstander i forbindelse med ledertrening i kretsene og støtte nasjonalt, og hadde også gode diskusjoner om spørsmålene:

 • Hvordan kan vi faktisk sørge for at kurstilbudet er godt nok? 
 • Hvordan kan vi arbeide for å rekruttere flere ledertrenere? 

 

Lunsjen ble kombinert med en “gå og prat”-økt hvor man kunne fortsette den gode praten fra øktene tidligere på dagen og samtidig få strukket litt på bena.

Foto: Line Aas Mjøster

 

Rekruttering av ledere i Finland

Anna Bryk fra det finske speiderforbundet (Partio) fortalte om hvordan de jobber for å tiltrekke seg, rekruttere og holde på nye ledere som kommer inn i gruppene, og hvordan forbundet nasjonalt støtter gruppene.

Foto: Katinka Rosbach

 

Noen av hennes tips i forbindelse med rekruttering av ledere var:

 • Jo flere vi er, jo bedre!
 • Inviter inn til fellesskapet!
 • Gjør rekruttering til en vane.
 • Vær ærlig i fortellingen om hva det går ut på, og vær synlig lokalt.
 • Tenk på hvordan man kan nå ulike målgrupper som har en annen bakgrunn.
 • Organiseringen av lederrekruttering skjer på alle nivåer i organisasjonen. Om det ikke er noens jobb og ansvar, vil ingen gjøre jobben og ta ansvaret.

Annas presentasjon ble etterfulgt av en workshop hvor kretsene og korpsene skulle diskutere hvordan vi kan bruke erfaringer fra Finland i NSF. Her er noen av ideene som ble delt:

 • Stillingsbeskrivelser på alle plan.
 • Kaffeprat med foreldrene mens barna deres er på speidermøte.
 • Én-til-én rekruttering; hver og en kan ta en kikk på sin kontaktliste og se om man kjenner noen som kan være aktuell som leder eller annen frivillig.
 • Rekruttere mens gruppa er på topp.
 • Støtte med materiell og synlighet på gruppe- og kretsnivå fra NSF sentralt.
 • Framsnakke speideren på alle arenaer.
 • Vise at innholdet i speidingen er “mer enn bål og knuter”.
 • Fokus på rekruttering av unge ledere.
 • Viktig å ta lederne godt imot, gjerne med en fadderordning, og sette det i system.
 • Gjøre terskelen lav for å delta - “speiding for dummies”.

 

Hvordan kan vi jobbe for å bli flere ledere?
Neste økt tok for seg hva som hindrer oss i å få flere ledere, og hvordan vi kan komme oss over disse hindrene.

 • Markedsføre speiding som en meningsfylt aktivitet for voksne.
 • Studentspeidergrupper er fint for å holde på roverne, og til de eventuelt også får lyst til å bli ledere.
 • Vi har god bruk for de nye lederne som kommer inn, som ikke har lyst til å være enhetsledere. De kan være gode ressurser på mange måter.
 • Gå igjennom gruppenes nettsider og FB-sider, for å se om de er “åpne” og inviterende, og synlige for “verden rundt”.

 

Frivillighetens år 2022

Birgitte Brekke fra Frivillighet Norge er prosjektleder for Frivillighetens år 2022. Frivillighetens år skal kaste et flomlys på organisasjonene og de frivillige, og sparkes igang 5. desember.

Målene for Frivillighetens år 2022 er å øke deltakelsen, fjerne barrierer for deltakelse og synliggjøre frivillig sektors betydning.

Birgitte presenterte fire gode grunner til å delta:
- Få drahjelp i arbeidet med å få flere med!
- Bli mer synlig – det er lov å skryte!
- Få nye og styrke gamle samarbeidsrelasjoner!
- Gi alle som holder hjulene i gang en fortjent honnør!

Dere finner tips om ulike aktiviteter, muligheter og verktøy på Frivillighetens år 2022s nettside.

 

Frivillighetens År 2022 i Norges speiderforbund

Prosjektleder Abdi Said fra forbundskontoret informerte om at St. Georgsdagen 23. april er valgt for å markere Speidernes dag. Speidernes dag er “VÅR DAG” i Frivillighetens år 2022s aktivitetskalender. Vi samarbeider med Norges KFUK-KFUM-speidere om å gjennomføre aktiviteter i hele landet 23. april, og skal bruke hele 2022 til å være synlige både i lokalsamfunnene og nasjonalt, og til å feire alle frivillige som hver uke gjør en innsats for å skape speideraktivitet. Vi er med på oppstarten av Frivillighetens år 2022 med en “mini-speiderleir” utenfor Oslo rådhus sammen med KFUK-KFUM-speiderne.

Birgitte Heneide fra Speiderstyret holdt i arbeidsøkta hvor kretsene og korpsene diskuterte hvordan NSF kan bruke Frivillighetens År 2022.

Hvordan kan grupper, kretser/korps og forbund utnytte de kampanjer og arrangementer som er planlagt i Frivilligheten år 2022 på en hensiktsmessig måte?

Det ble delt flere gode forslag i plenum, og noen av disse var:

 • Ha et strandryddemerke, gå tur med en du ikke kjenner, ta med en venn på tur, bruke 23. april til å skape masse god aktivitet med KFUK-KFUM-speiderne, gjennomføre større arrangementer og bli mer synlige.
 • Bruke materiell som forbundet lager for å være synlig. Være med på det som skjer. Vise frem speideren fra ulike sider. Hedre folk og løfte opp de som er i kretsen og som bidrar. 
 • Merker og skjerf kunne vært kult. Ha speidertivoli på torget eller rebus. Ta med speiderne på torget og være synlig. 
 • Kampanje for å vise fram at speiding er for både barn og voksne. 
 • Forbundet kan legge fram morsomme statistikker, f.eks. hvor mange overnattingsdøgn som ble gjennomført det året.
 • Bruke 10. mai “Sammen på tur”. Dette er en Frivillighetens år 2022-kampanje fra Norsk Friluftsliv.  

 

Hvordan kan grupper, kretser/korps og forbund bruke Frivillighetens år 2022 til å bygge ledermiljø og gjøre det bedre å være frivillig og leder i NSF?

Også her ble det delt gode forslag: 

 • Bruke merker og hederstegn for å hedre lederne. Kretsene kan gjerne gi ut hederstegn. 
 • Glade ledere rekrutterer nye ledere. Gjøre noe kult så man får med flere ledere.
 • Vi må nå ut til dem som gjør en stor innsats i gruppene. Kickoff for rovere og ledere når høsten starter. Et felles opplegg hvor forbundet gjerne kan bidra på deler av opplegget, men at det arrangeres regionalt.

Speiderne vil være synlige på flere steder, og i flere kampanjer, i tiden fremover fra Frivillig.no og ungfritid.no. Birgitte fra Speiderstyret oppfordret kretsene til å være synlige på disse to plattformene når kampanjene ruller ut. 

 

Turbotimen:

Ane Nørstebø Laache fra Speiderstyret ledet oss gjennom Turbotimen.

 • Roverombudssamling

Benjamin Andersen og Ingeborg Kolstad representerer roverne i Komite speiding, og de fortalte om roverombudssamlingen som skal holdes i forbindelse med KL/KS 1.–3. april 2021. De minnet om at alle kretser burde ha roverombud. Det sikrer tilbudet til roverne og bidrar til godt roverarbeid. Roverombudet er et bindeledd mellom roverne og kretsstyret. Hensiktet med roverombudssamlingen er at roverne skal bli klar over hvilke oppgaver de har som ombud, samt at de får et større nettverk nasjonalt med andre rovere. 

Det er nettopp gjennomført roverstevne på Camp 773, og Ingeborg og Benjamin oppfordrer kretsene til å støtte og oppmuntre sine rovere til å delta på roveraktiviteter. Kretsene inviteres til å stille som arrangør for framtidige roverstevner og femkamp.

 • Jamboree 

Arne Nørstebø er troppsansvarlig i kontingentledelsen for World Scout Jamboree i Sør-Korea i 2023, og informerte om denne. Jamboreen (verdensspeiderleiren) er en mulighet for å møte andre kulturer og mennesker fra andre land, og er en arena for fremtidig lederutvikling. Det er nå tid for å søke om å være med som troppsledere, IST’ere og deltakere.

 • Speiderlederloggen 

Anders Nordby fra Komite speiding fortalte om Speiderlederloggen. Hensikten er å hjelpe gruppeleder og enhetsleder å lage gode opplegg for sine ledere, og hjelpe dem med å være gode speiderledere. 

 • Ungfritid.no og Salaby

Birgitte Heneide fra Speiderstyret presenterte Ungfritid.no som er et nasjonalt verktøy for rekruttering av unge til fritidsaktiviteter. Frivillighetsbarometeret viser at mange synes det er vanskelig å få oversikt over fritidsaktiviteter, og hensikten med siden er å gjøre det enklere for barn og unge å finne aktiviteter der de bor. Det er viktig at speidergruppene registrerer seg på Ungfritid.no, slik at speidergruppene er synlige for potensielle speidere. Kontakt ungfritid.no eller Lykke Juhler på forbundskontoret om gruppa eller kretsen/korpset har behov for hjelp.
Ungfritid er knyttet sammen med Frivillig.no, og har samme funksjonalitet. På Ungfritid.no finnes det også en oversikt over støtteordninger som er fine å sjekke ut her.

Salaby er et læringsverktøy for 5.–7. klasse som Frivillighet Norge samarbeider med Gyldendal om. Norges speiderforbund er med i utgaven som lanseres i desember 2021, hvor ulike fritidsaktiviteter og organisasjoner blir presentert.

 • Nettverkene

Ane Nørstebø Laache fra Speiderstyret ledet oss gjennom økta hvor nettverkene presenterte seg, og fortalte om hvilken aktivitet de holder på med. Alle nettverkene inviterer flere til å være med! Informasjon om nettverkene finner du her. 

 • Gnist 2022

Speidersjef Håvard Djupvik presenterte Gnist, KFUK-KFUM-speidernes leir neste sommer, som skal holdes på Forsand i Sandnes, 2.–9. juli 2022. Påmelding åpner 1. januar 2022. Se gnist2022.no. Håvard oppfordrer speidergruppene til å melde seg på!

 • Roverway 2024

Eirik Ulltang Birkeland fortalte om Roverway 2024 som skal avholdes i Norge. Første del av leiren er en tur, såkalt “path”. Da skal patruljer satt sammen av rovere fra flere land gå en tur et sted i Norge og oppleve vår kultur og tradisjoner. Deretter samles alle til en felles leir i Stavanger-regionen. Vi ønsker at grupper og kretser/korps er med på å lage rutene. Det er også mulig å være deltaker i den norske kontingenten til Roverway for dem som er i roveralder i 2024.

 • Min speiding 5.0

Tom Lantz fra forbundskontoret presenterte utviklingen i medlemssystemet Min speiding, med fokus på speidere og ledere som brukere av systemet. Første fase er Profil og navigasjon, neste trinn er Arrangementer og merker, deretter samler vi innspill og læring og legger en plan for siste trinn. Annen funksjonalitet som lister, e-postutsendelser og rapporter finnes også i forbedrede utgaver i den oppdaterte løsningen.

 

Leirbål i gapahuken
Under stjerneklar himmel, måneskinn, med kakao i koppen, lyden av latter og lukten av bål, ble kvelden rundet av rundt leirbålet i gapahuken.

Foto: Katinka Rosbach

 

Søndag

Søndag hadde fokus på strategi, arbeidsplan og veien fram mot Speidertinget.

Eirik Ulltang Birkeland fra Speiderstyret innledet økta om arbeidsplanen som gjelder for 2021 og 2022, planlegging av ny arbeidsplan for 2023 og 2024, og langtidsmålene og visjonen som gjelder fram til 2024.

 

Politisk plattform

Eirik minnet også om Politisk plattform. Hensikten med plattformen er å samle de interessepolitiske standpunktene våre, og være et støttedokument for alle nivåer i organisasjonen.

 

Arbeidsplan

Speidersjef Håvard Djupvik ledet oss gjennom økta om arbeidsplanen. Arbeidsplanen skal være styrende for alle ledd i organisasjonen. Håvard oppsummerer året med at vi er veldig fornøyde med at vi har hatt mulighet for å gjennomføre Agenda, vi har vært på Arendalsuka, vi deltar på politiske arenaer, og er i full gang med forberedelsene til Frivillighetens år 2022. Vi er også godt i gang med et tettere samarbeid med KFUK-KFUM-speiderne.

Vi jobber også med rutinene for oppstart av nye speidergrupper, og med nytt grensesnitt for medlemssystemet Min speiding.

I 2022 er det mye som skjer: Vi skal ha fokus på de frivillige i organisasjonen! Vi skal også fortsette å jobbe godt med vekst og synlighet, og vi har en arbeidsgruppe på plass for å se på barrierene for deltakelse i speideren, et arbeid som støtter opp under målene Vi blir flere, og Mangfold og inkludering.

Vi jobber også med et opplegg for unge talspersoner, og vi skal ha roverombudssamling i forbindelse med krets- og korpsledersamling i april. Et annet punkt på Speiderstyrets liste er å gjøre ferdig analysen om hvorfor medlemmer slutter hos oss. Vi har hatt undersøkelsen i gang en stund, men nå begynner datagrunnlaget å danne et solid nok grunnlag for en analyse.

Silje Kroken og Eirik Ulltang Birkeland fra Speiderstyret tok oss gjennom økta om nåværende arbeidsplan, og planlegging av arbeidsplan for 2023–2024.

Arbeidsplan 2023 - 2024

En spontan undersøkelse skapte en ordsky om ønskede fokusområder i kommende arbeidsplan, og ordene som ble størst i ordskyen var:

 • Synlighet
 • Bærekraft
 • Patruljen tar ansvar
 • Roverombud
 • Friluftsliv

Tiltak fra arbeidsplanen som fortsatt bør prioriteres

Noen høydepunkter fra gruppearbeid om hvilke områder som skulle prioriteres videre fra eksisterende arbeidsplan, med overskriftene fra langtidsplanen som “knagger”:

 • Speidere vil ut
 • Patruljen tar ansvar
 • Speiding når flere

Vi er synlige

 • Bli flinkere til å vise fram gode ideer og historier
 • Mer synlighet nasjonalt, også vise de ulike aktivitetene våre.
 • Hjelpe gruppene med å jobbe med vekst, og at vi har trygge og gode ledere som skaper god aktivitet, da kommer også speiderne, og vi får god vekst.
 • Fortsette å jobbe med den politiske plattformen for økt synlighet.

Vi blir flere

 • Gode demokratiske prosesser, flere barn og unge starter, og beholde flere. 
 • Tiltak for å få flere til å bli.
 • Fortsette med gruppe- og kretsutvikling. 
 • Mer utvikling av friluftsskoler, eventuelt friluftsleir og annet for ikke-speidere.
 • Savner “Tøft friluftsliv”, vi er gode på kos.

Vi er mangfoldige og inkluderende

 • Styrke nettverket for mangfold og inkludering som en del av arbeidet med å se på barrierene for deltakelse.
 • Ha med flere under 26 år i demokratiske prosesser.
 • Vi må ha ressurser i gruppene for å være bedre på inkludering, og ta alle godt i mot.

Vi tar vare på de frivillige

 • Patruljesystemet settes i fokus. 
 • Lederutvikling og ta vare på de frivillige.
 • Vi burde ha mer kortvarige prosjektverv.
 • Godt opplegg for speidergruppene for å skape aktivitet, starte med troppslederne. Sikre et godt og kontinuerlig arbeid og prosess for god lederutvikling.
 • Sikre godt ledertreningstilbud
 • Utvikle speiderlederloggen og ha fokus på førerpatruljearbeidet
 • Flere typer kurs for ledere
 • Bygge de gode gruppene
 • Forenkle og forbedre Speiderbasen

 

Nasjonal ledersamling høsten 2022

Peer-Johan Ødegaard fra Speiderstyret etterspurte innspill til aktuelle temaer, aktiviteter og foredragsholdere til den nasjonale ledersamlingen som skal gjennomføres 26.–28. august.

Noen av ideene som kom inn var: 

 • Tid til prat
 • Petter Schjerven/Lars Monsen/Cecilie Skog/Truls Svendsen/Bear Grylls
 • Escape room
 • Voksenspeiding
 • Parallelle økter med forskjellige kurs/tema
 • Erfaringsutveksling
 • Bærekraftig
 • Lansering av merkesystemet for ledere
 • Regionale samlinger
 • Førstehjelpsøkt
 • Enhetsoppdelte økter

 

Veien mot Speidertinget 2022

Peer-Johan tok oss videre gjennom økta om Veien mot Speidertinget 2022. Speidertinget avholdes på Olavsgaard utenfor Oslo, 11.–13. november 2022. 

 • Speider- og Roverforum blir avholdt 21.–23. oktober 2022.
  Romsdal og Nordmøre krets tok utfordringen på strak arm, og meldte seg som arrangør for neste Speider- og Roverforum.
 • Status på henstillingene fra Speidertinget 2020.
  Status på arbeidet med de ulike henstillingene finnes i presentasjonen nederst i artikkelen.
 • Viktige frister før Speidertinget:
  Innsending av lovforslag: 11 mai
  Innsending av lovforslag som skal vurderes av lovutvalget: 5. april
  Innmelding av forslag til kandidater til valg: 20. juni
  Innsending av forslag til saker: 11. august
  Utsteding av lovforslag: 11. september
  Utsending av innkalling og sakspapirer: 14. oktober

Det foregår også en kontinuerlig opprydding av lover og retningslinjer, og Peer-Johan orienterte om prosessen og arbeidet.

Det kom spørsmål om bruk av verdensspeidermerkene, og Speiderstyret tar med seg spørsmål og innspill, og ser mer på detaljene rundt medlemsskap og merkebruk.

 

Avslutning og oppsummering

Birgitte Heneide fra Speiderstyret oppsummerte Krets- og korpsledersamlingen på vegne av Speiderstyret. Hun oppfordret kretsene og korpsene til å ta med seg inspirasjon fra økta “Hva gjør vi bra”, tilbake i arbeidet med kretsene og gruppene. Det er fint å stoppe opp og tenke igjennom hva man er gode på. Fra Finland kan vi ta med oss kretsens og korpsets rolle i å inspirere gruppene til å jobbe godt med rekruttering, og Frivillighetens år 2022 – få noen tanker om hva som kan skje i 2022 og finne ut hvordan kretsene, korpsene og gruppene kan bruke det. Det var hyggelig med leirbål hvor det var gode refleksjoner og god stemning. Speiderstyret satt pris på engasjementet rundt arbeidet med arbeidsplanen, og oppfordret kretsene og korpsene til å fortsette det gode arbeidet fram mot neste KL/KS, slik at vi får gode innspill og et utkast til neste arbeidsplan før Speidertinget. Takk til Romsdal og Nordmøre krets som tok utfordringen med å gjennomføre Speider- og Roverforum.

Speidersjef Håvard takket alle deltakere for deres bidrag og for gode innspill, refleksjoner og samtaler, og håper alle hadde en bra helg på Sørmarka!

 

Presentasjoner fra kretsleder- og korpsledersamling høsten 2021

Her finner du presentasjonene som ble holdt på samlingen:

 

Turbotimen:

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv