<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Legge ned en gruppe

Dersom det ikke lenger er grunnlag for å drive en speidergruppe, kan den legges ned. Hvordan det skal gjøres og av hvem kommer an på situasjonen gruppa er i. Det behøver ikke å være kroken på døra for alltid.

Hvem kan vedta nedleggelse av en speidergruppe?

Speiderstyret kan legge ned en speidergruppe
Speiderstyret kan legge ned en speidergruppe som ikke driver i henhold til speiderforbundets lover, regler og formål, eller som ikke tilfredsstiller kravene i § 2-2-1 i lovene. Dette gjøres i samråd med krets- og korpsstyret. § 2-2-1: «En gruppe er det laveste juridiske og demokratiske organisasjonsleddet i NSF, og har minst en aktiv arbeidsenhet og minimum 5 medlemmer under 26 år.»

Ofte får en speidergruppe litt tid på seg til å vurdere rekruttering og reoppstart, eventuelt sammenslåing med en nabogruppe dersom gruppa ikke oppfyller kravene til medlemstall og aktivitet. En gruppe legges ikke ned uten at gruppas medlemmer har fått være med i prosessen. Dersom en gruppe blir medlemsløs, legges den sovende en stund i påvente av nedleggelse eller reoppstart.

Kretsstyret/korpsstyret kan legge ned en speidergruppe
Dersom en krets eller et korps har en speidergruppe med veldig lite aktivitet eller ingen medlemmer, kan de gjennom et kretsstyre- eller korpsstyrevedtak legge ned gruppa. Beskjed om dette sendes til forbundskontoret, slik at dette blir registrert i medlemssystemet og rapportert videre til Speiderstyret.

Speidergruppa kan legge ned seg selv
Dette krever et vedtak i gruppetinget, som gjerne er et møte mellom de gjenværende medlemmene i gruppa. Det vil si at det er flertall blant medlemmene for å legge ned gruppa.
 

Hva må gjøres når en speidergruppe skal legges ned?

Hva skjer med speidergruppas penger, eiendom og utstyr?
Hva som skjer med speidergruppas eiendeler er litt avhengig av om den er tilknyttet kun en krets eller også et korps, og i tillegg om det er knyttet noen føringer til f.eks. en eiendom gruppa har.

En speidergruppe har selvstendig økonomi, og kan gjøre hva den vil med de midlene den har til rådighet innenfor rammer gitt i Norges speiderforbunds lover § 5. Større investeringer (kjøp av hytter, fartøy, kjøretøy e.a.), låneopptak, utbetaling av større gaver og opprettelse av fond eller stiftelser krever godkjenning fra Speiderstyret. Innsamlede midler til speidergruppa skal brukes til speiderarbeid. Så lenge gruppa er aktiv, kan gruppetinget i all hovedsak avgjøre hva som skal skje med de midlene som er til rådighet. Dette forutsetter at det er nok medlemmer til å samle et vedtaksdyktig gruppeting. Se NSFs lover § 7.

Ved nedleggelse av en speidergruppe, forvaltes gruppas eiendeler av kretsstyret, herunder midler som disponeres av foreldreforening eller annen gruppering knyttet til gruppa. Midler og eiendeler skal fortrinnsvis benyttes til å styrke speiderarbeidet i samme område som den nedlagte gruppa.

For speidergrupper som er tilknyttet et korps, er det korpsstyret som har denne myndigheten, og det er korpsets retningslinjer som avgjør hvem som skal forvalte den nedlagte gruppas midler. Her kan det være ulike løsninger for de ulike korpsene.

Ved nedleggelse, husk:

  • Sørg for at både forbundet og kretsen og ev. korpset er informert om at gruppa skal legges ned. Forbundskontoret gjør nedleggelsen i Min speiding, mens det er kretsen/korpset som bistår ved overføring av utstyr og eiendom.
  • Speidergruppa må slettes i Brønnøysundregistrene (gjøres av gruppeleder).
  • Bankkontoer må avsluttes og midler overføres til krets/korps (eller andre etter avtale).
  • Er det medlemmer i gruppa, må det avklares om disse vil bytte til en annen gruppe, være direktemedlem eller meldes ut.
  • Informasjon på gruppas nettside, Facebook-side o.l., gjerne slette sidene.
     

Hvor henvender jeg meg?
Ved nedleggelse av gruppe, kontakt forbundskontoret, så får du hjelp til det praktiske, og til å finne ut hvilke retningslinjer som gjelder for akkurat denne speidergruppa.

 

Foto: Ingrid Stene Kvist