Meny

Kretsstyret

Kretsen består av speidergruppene i et geografisk område. Kretstinget velger et kretsstyre som leder kretsen mellom kretstingene. Ofte fordeles oppgavene også til andre frivillige eller ansatte i kretsapparatet.

Sammensetning og organisering av kretsstyret

Kretsstyret har det overordnede ansvaret for at alle kretsens ansvarsområder og oppgaver er ivaretatt og medlemmene har et godt tilbud. Det er viktig for kretsstyret å ha god oversikt over alle kretsens oppgaver, for å være i stand til å fordele oppgavene seg imellom og vurdere hvilke oppgaver som skal delegeres videre.

Oppgavene og ansvarsområdene varierer i både omfang og karakter. Det er derfor en fordel at kretsstyret består av mennesker med forskjellige evner, interesser, kompetanse og erfaringer. Valgkomiteen har en viktig rolle i dette, og må ha en god dialog med det sittende kretsstyret om hva slags kandidater som trenges ved neste valg. Det er likevel ikke alltid man har så mange å velge mellom, og derfor er det like viktig å ha en god prosess når man skal fordele oppgavene i et nyvalgt styret. Dette må gjøres slik at de enkeltes erfaringer og kompetanse blir utnyttet på best mulig måte.

Det er ulike måter å fordele arbeidet i kretsstyret på. Her er noen eksempler:

  • Det opprettes faste roller i styret som nye styremedlemmer velges til, på samme måte som man allerede gjør med kretsleder og visekretsleder. Styremedlemmene kan f.eks. være roveransvarlig, arrangementsansvarlig, sekretær eller økonomiansvarlig. Dersom enkelte oppgaver delegeres til andre, bør det være en kontaktperson i kretsstyret som følger opp dette arbeidet. Det kan også være to til fem ulike beskrivelser av styremedlemmer med ulike “stillingsbeskrivelser” eller oppgavelister. En slik måte å organisere kretsstyret på kan også gi kretstinget bedre mulighet til å ivareta behovet for at ulik kompetanse er representert i styret.
  • Styret fordeler oppgavene fritt mellom seg når de er valgt (bortsett fra oppgavene som ligger spesielt til kretsleder). Dersom det gjøres på en slik måte, er det lurt å ha en liste med oppgaver som ligger til styret, slik at ingenting blir glemt. Fordelingen av ansvar og oppgaver bør gjøres skriftlig, og må formidles til kretsens medlemmer og speidergrupper, som minimum på nettsidene til kretsen. Om det lages en beskrivelse av faste oppgaver i styret eller om oppgavene fordeles på nytt etter hvert valg, er opp til kretsstyret å avgjøre, men det kan være en fordel å ha en detaljert oversikt over de oppgavene som ligger til kretsstyret, slik at det er lett å fordele ansvaret for styremedlemmene. Kretstinget bør uansett sørge for å velge et bredt sammensatt styre med en samlet kompetanse som gjør det mulig å utføre alle kretsstyrets oppgaver på en god måte.

 

For å lette overgangen og erfaringsoverføringen mellom det “gamle” og det nye kretsstyret bør det avtroppende kretsstyret:

  • sørge for god arkivering
  • ta vare på tidligere saksdokumenter og protokoller
  • beskrivelser av organisering
  • oversikt over oppnevninger med mer, slik at det er lettere for et nytt kretsstyre og en ny kretsleder å overta roret.
     

To eksempler på organisering av et styre
Her følger to eksempler på hvordan en krets og et korps har organisert sitt styre:

Les mer om organisering av kretsapparatet.

 

Kretsstyret er en patrulje

Det er kretsstyremedlemmenes felles ansvar å bli kjent med hverandre og hverandres erfaringer, kompetanse og forventninger til styreperioden. Jobb dere sammen som en patrulje, ha det hyggelig sammen og gjør noe sosialt sammen.

Bruk gjerne ulike verktøy for å bli kjent, prate om ulike temaer, fordele oppgaver og ansvar, sette prioriteringer, og avklare forventninger. Det er viktig at dere sammen finner ut hvordan dere skal jobbe sammen, både når det gjelder metode, rammer for møtene, samhandling (e-post, digitale eller fysiske møter, hyppighet på møter, forventninger om svar mellom møtene), tidsbruk med mer.

Gjør et godt grunnarbeid med patruljen, så blir det både morsommere og mer fruktbart å være kretsstyre.

Hva vil dere ha ut av deres styreperiode? Hva kan dere endre og hva er det vanskeligere å få gjort noe med?

Les mer om Patruljebygging i kretsstyret.

 

Fordeling av ansvar og oppgaver i kretsstyret

Bruk noen gode verktøy til å bli kjent med hverandre og hverandres styrker og interesser! Gruppeoppdraget om roller og oppgavefordeling har flere verktøy som også egner seg godt for et kretsstyre.

Les mer:

 

Kretsstyret har ansvar for at det gjennomføres kretsting minst én gang årlig. Les mer om kretsting.

 

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv