Fastsettelse og innkreving av medlemskontingent

På denne siden finner du en beskrivelse av regler og rutiner knyttet til fastsettelse av medlemskontingenten og håndtering av innkrevingen og innbetalingen.

Medlemskontingenten innkreves en gang i året, og gjelder for resten av inneværende år. 

Medlemskontingenten består av:

  • forbundskontingenten (490 kr i 2022)
  • korpskontingent for medlemmer i korps (30 % av forbundskontingenten går til korpset)
  • kretskontingent
  • gruppekontingent


Innkreving av kontingent
Det samlede kontingentbeløpet for alle ledd hver enkelt er medlem av, kreves inn av forbundet. Innbetalt kontingent utbetales til grupper, kretser og korps (kontingentrefusjon) fire ganger i året.

Det er anledning til å få medlemskontingenten på eFaktura, AvtaleGiro, e-post med vedlagt giro som pdf og i posten. Alle giroer er også tilgjengelige i medlemssystemet Min speiding på det enkelte medlems profil.

Ved ubetalt medlemskontingent sendes først påminnelse, deretter blir medlemmet automatisk utmeldt, med varsel til gruppeleder.

Gruppekontingent
Det er gruppetinget som vedtar medlemskontingentsatsene for gruppa. Speidergruppene kan vedta ulike satser for ulike medlemmer, f.eks. en lavere sats for ledere enn for speidere. En del grupper dekker hele eller deler av medlemskontingenten for sine ledere.

Det er ingen nedre eller øvre grense for størrelsen på kontingenten i gruppene. Det varierer i stor grad hva speidergruppene inkluderer i medlemskontingenten og hva de eventuelt krever inn penger for separat. Her er det opp til gruppa å velge en sats som passer til hva medlemmene får av tilbud og eventuelt utstyr inkludert. Noen grupper velger f.eks. å ha en litt høyere sats for nye medlemmer (en oppstartskontingent) som inkluderer f.eks. merker, speiderskjerf, gruppegenser, loggbok eller annet utstyr. Noen grupper har lav kontingent fordi de får god støtte fra foreldreforening/Speidernes venner-forening eller støtteordninger eller fordi de tar betalt per tur/aktivitet og for utstyr og merker. Hva som fungerer best for dere, er det gruppetinget som avgjør.

Kretskontingent
Det er kretstinget som vedtar kretskontingenten. Kontingenten går til drift av kretsleddet, ivaretakelse av speiderdemokratiet i kretsen, og kretsens tilbud, f.eks. kretskonkurranse og andre aktiviteter i kretsen.

Korpskontingent
For alle som er medlem i et korps overføres 30 % av innbetalt forbundskontingent til korpset. Korpset vedtar ikke egen kontingentsats. Korpskontingenten går til drift av korpset, korpsting og aktivitet i regi av korpset.

Forbundskontingent
Medlemskontingenten til forbundsleddet vedtas av Speidertinget, i Retningslinjer om kontingent. Forbundskontingenten indeksreguleres og øker med 0 eller 10 kr hvert år. Forbundskontingenten går til forsikring, medlemsbladet SPEIDEREN, medlemskap i verdensspeiderorganisasjonene WOSM og WAGGGS, samarbeidet i Speidernes fellesorganisasjon, lønn og drift av forbundskontoret, ivaretakelse av speiderdemokratiet, utvikling av materiell, arrangementer og andre tilbud, kommunikasjonsarbeid, støtte til medlemmene og alle organisasjonsledd, medlemssystem og mye mer.

Endring i kontingentsatsene
Endringer i kontingentsatsene må registreres i medlemssystemet Min speiding innen 10. januar hvert år for å bli med i hovedfaktureringen til alle medlemmer. Hvis det ikke er vedtatt endringer, er det ikke nødvendig å gjøre noe. Det sendes kontingentgiro fortløpende gjennom året til nye medlemmer. Normalt sendes årets siste kontingentgiroer ut i begynnelsen av desember.

Kontingenten kan endres når som helst, og gjelder fra første kontingentgiro som sendes ut etter det tidspunktet satsen blir registrert i Min speiding.

Høstkontingent
For medlemmer som blir meldt inn etter 10. august gjelder høstkontingent. Forbundskontingenten gir 50 % rabatt på høstkontingenten, og beløpet overføres til speidergruppa medlemmet er meldt inn i (ikke eventuell korpskontingentdel). De andre organisasjonsleddene vedtar sine satser for høstkontingent. Når året er over får alle årskontingent i januar.

Husstandsrabatt
Det gis husstandsmoderasjon fra tredje medlem i husstanden (samme adresse). Det betales altså to fulle kontingenter, og gis en god rabatt til tredje, fjerde osv. medlem i samme husstand. På forbundskontingenten gis det 80 % husstandsrabatt. Øvrige ledd vedtar egne satser.

Oppfølging
Sørg for at alle medlemmer i din speidergruppe har betalt medlemskontingenten innen 31. desember, slik at medlemmet teller for statlig og kommunal støtte. Forfall for hovedkontingentkjøringen er som regel i februar.

Du kan sjekke betalinger ved å gå til Rapportsenteret i medlemssystemet og bruker "Medlemsliste for gruppe". Velg din gruppe og året du skal sjekke for. Du kan også laste ned rapporten som excel direkte under fanen «Rapporter» på gruppesiden. På gruppesiden finnes det også en fane som heter Medlemmer. Under denne finnes "administrere medlemmer". Betalinger står under kolonnen Bekreftet, Ja betyr betalt.

 

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv